ข่าวซีแอตเติล
โดย Monnitt999 (viewoneway2006@yahoo.com)


สวัสดีครับ มุมข่าวซีแอตเติล นำข่าวความเคลื่อนไหว ของพี่น้องไทย ในมลรัฐวอชิงตันและเมืองใกล้เคียงมาเสนออีกเช่นเคย

ประวัติความเป็นมา ของวันวิสาขบูชา

1. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ

          เมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติ พระนางแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ เพื่อประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้น ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน พระนางก็ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า "สิทธัตถะ" แปลว่า "สมปรารถนา"

          เมื่อข่าวการประสูติแพร่ไปถึงอสิตดาบส 4 ผู้อาศัยอยู่ในอาศรมเชิงเขาหิมาลัย และมีความคุ้นเคยกับพระเจ้าสุทโธทนะ ดาบสจึงเดินทางไปเข้าเฝ้า และเมื่อเห็นพระราชกุมารก็ทำนายได้ทันทีว่า นี่คือผู้จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงกล่าวพยากรณ์ว่า "พระราชกุมารนี้จักบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ เห็นแจ้งพระนิพพานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่ง ทรงหวังประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก จะประกาศธรรมจักรพรหมจรรย์ของพระกุมารนี้จักแพร่หลาย" แล้วกราบลงแทบพระบาทของพระกุมาร พระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นั้นทรงรู้สึกอัศจรรย์และเปี่ยมล้นด้วยปีติ ถึงกับทรุดพระองค์ลงอภิวาทพระราชกุมารตามอย่างดาบส

 

2. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ

          หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี จนเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา เจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดของวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย

          สิ่งที่ตรัสรู้ คือ อริยสัจสี่ เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ต้นมหาโพธิ์ และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานที่ 4 แล้วบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน 3 คือ         

          ยามต้น : ทรงบรรลุ "ปุพเพนิวาสานุติญาณ " คือ ทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่นได้

          ยามสอง : ทรงบรรลุ "จุตูปปาตญาณ" คือ การรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยการมีตาทิพย์สามารถเห็นการจุติและอุบัติของวิญญาณทั้งหลาย

          ยามสาม หรือยามสุดท้าย : ทรงบรรลุ "อาสวักขญาณ" คือ รู้วิธีกำจัดกิเลสด้วย อริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ 35 พรรษา

3. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน(ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)

          เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมเป็นเวลานานถึง 45 ปี จนมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ได้ประทับจำพรรษา ณ เวฬุคาม ใกล้เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี ในระหว่างนั้นทรงประชวรอย่างหนัก ครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 6 พระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาตที่บ้านนายจุนทะ ตามคำกราบทูลนิมนต์ พระองค์เสวยสุกรมัททวะที่นายจุนทะตั้งใจทำถวายก็เกิดอาพาธลง แต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ ณ ป่าสาละ เพื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

          เมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด" หลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันธ์ปรินิพพาน ในราตรีเพ็ญเดือน 6 นั้น ฯ(สาธุๆๆขอบคุณข้อมูลจากกะปุกดอดคอมฯ)
อนุโมทนาสาธุๆๆภาพบรรยากาศพระสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย ทั้งไทยและต่างชาติ ร่วมบำเพ็ญบุญกุศล ด้วยการทำวัตสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา ฟังธรรม ถวายสังฆทาน และร่วมกล่าวคำน้อบน้อมบูชาพระรัตนตรัย เพื่อเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ ศาลาธรรมโกศาจารย์ วัดอตัมมยตาราม เมืองวูดดิ้นวิลล์ ซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีชาวพุทธทุกเชื้อชาติให้ความสนใจ และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 58 ที่ผ่านมา สาธุๆๆ

วิสาขบูชานานาชาติ ณ วัดพระธรรมกาย ซีแอตเติล ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์พระเถรานุเถระ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและนานาชาติ จากวัดต่างๆ ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน ได้ไปร่วมเจริญพระพุทธมนต์,เจริญสมาธิภาวนา,แผ่เมตตา และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 58 ที่ผ่านมา สาธุๆๆ

วิสาขบูชานานาชาติ ณ วัดเวียดนาม ซีแอตเติล ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนร่วมเดินพาเหรด สวดมนต์ แผ่เมตตา เพื่อให้เกิดสันติภาพโลก ณ ดาวทาวน์ซีแอตเติล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนนานาชาติ ไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนนวนมากเช่นกัน สาธุๆๆวัดพุทธปัญญานันทาราม เมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา ได้จัดงานวิสาขบูชา มีพระครูปริยัติพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญานันทาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  โดยมีท่านกงสุลใหญ่ สุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง ได้มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีประชาชนมาร่วมงานจนเต็มศาลา ได้ร่วมกัน ไหว้พระ สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา และเวียนเทียนด้วยกัน
งานวิสาขนานาชาติ BC BUDDHIST FESTIVAL ONE BUDDHA MANY TRADITIONS วันที่ 30 พ.ค. 58

ชาวพุทธทุกเชื้อชาติได้ร่วมใจกันจัดงานวิสาขนานาชาติเป็นครั้งแรก ที่ UBC มหาวิทยาลัยชื่อดังของเมืองแวนคูเวอร์   ได้มีชาวทุกทุกสัญชาติได้มาร่วมงานในคร้งนี้โดยมีวัดธิเบตเป็นเจ้าภาพในการจัดได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยดี โดยมีประชาชนมาเป็นจำนวนมาก วัดพุทธปัญญานันทาราม ได้ร่วมจัดโต๊ะหนังสือธรรมะแจกฟรีแก่ประชาชนทั่วไป 
นำเสนอข่าวโดย : somchai Monnitt999, viewoneway2006@yahoo.com
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 36

This is this kind of a fantastic resource that you are offering and you give it away free of charge. I adore seeing internet sites that understand the worth of offering a top quality resource for free. It?s the outdated what goes about arrives about program.
Cheap Designer Replica Bags http://www.fashioneshop.top

 • ¼ÙéÊè§: Cheap Designer Replica Bags
 • 217.146.88.163 Mar 20, 2019 @03:08 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 35

Just to let you know, this page appears a little bit funny from my smart phone. Who knows perhaps it really is just my phone. Great article by the way.
Ted Baker Mens Clothing http://www.tedbakerasale.com

 • ¼ÙéÊè§: Ted Baker Mens Clothing
 • 217.146.88.163 Mar 20, 2019 @09:19 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 34

zqbxunvfdvw phentermine 37.5 mg mfixxfb
Paul Smith sale http://www.karenmilleneoutletsales.com

 • ¼ÙéÊè§: Paul Smith sale
 • 193.56.28.158 Mar 20, 2019 @08:03 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 33

I just added this feed to my favorites. I like reading your posts. Thank you!
Louis Vuitton Sunglasses http://www.clothinge.top

 • ¼ÙéÊè§: Louis Vuitton Sunglasses
 • 206.41.179.132 Mar 14, 2019 @02:06 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 32

I found your site from wikipedia and read a few of your other blog posts.They are cool. Pls continue this great work. Later on other fantastic American rock acts such as Lynrd Skynrd, The Eagles, America, the Allman Brothers, and the Doobie Brothers would come on the scene and shake up the world with their string of hit songs.
Louis Vuitton Handbags http://www.clotheshop.xyz

 • ¼ÙéÊè§: Louis Vuitton Handbags
 • 172.245.60.231 Mar 07, 2019 @06:54 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 31

Well written content like this today is far too rare, and thank you for putting in time and effort into your wonderful website.
Russell and Bromley online http://www.russellandbromley.shop

 • ¼ÙéÊè§: Russell and Bromley online
 • 192.3.143.249 Mar 07, 2019 @03:57 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 30

I really like your writing style, wonderful info , appreciate it for putting up : D.
Ted Baker Shoes http://www.tedbakere.com

 • ¼ÙéÊè§: Ted Baker Shoes
 • 173.234.100.240 Mar 07, 2019 @06:09 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 29

Well, as they say, Dont put all your eggs in one basket. Thank you.
pjs jackets http://www.parajumperspjstore.com

 • ¼ÙéÊè§: pjs jackets
 • 206.41.179.225 Mar 07, 2019 @05:08 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 28

Thank you so much for giving everyone such a pleasant opportunity to read critical reviews from this site. Its usually very good and as well , stuffed with a great time for me personally and my office fellow workers to search your site particularly 3 times in 7 days to study the newest guides you will have. And indeed, I am certainly contented with your unbelievable ideas you serve. Selected 2 facts in this post are absolutely the most effective we have ever had.
Parajumpers Parka http://www.parajumpersjacketsale.com

 • ¼ÙéÊè§: Parajumpers Parka
 • 206.41.179.225 Mar 06, 2019 @07:55 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 27

Cool post very informative I just found your blog and read through a few posts although this is my first comment, ill be including it in my favorites and visit again for sure
angie http://www.parajumperioutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: angie
 • 173.234.100.240 Mar 06, 2019 @03:37 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 26

some genuinely prize blog posts on this web site , saved to bookmarks .
Ted Baker Shoes http://www.belstaffeoutletsale.com

 • ¼ÙéÊè§: Ted Baker Shoes
 • 192.3.143.249 Mar 06, 2019 @10:20 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 25

Fantastic Stuff, do you have a bebo account?
Moncler Jackets http://www.monclereoutletsale.com

 • ¼ÙéÊè§: Moncler Jackets
 • 172.245.60.246 Mar 06, 2019 @02:31 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 24

Hello,i must tell your my phonenumeber: 607064931 It means: tanie pokoje w pobierowie, nawet bardzo tanie mam w ofercie.
bcbg boots http://www.bcbghervelegersale.com

 • ¼ÙéÊè§: bcbg boots
 • 192.3.143.249 Mar 06, 2019 @12:29 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 23

Hey great weblog, just looking about some blogs, appears a pretty nice platform youre making use of. Im currently using Wordpress for a couple of of my web sites but looking to change 1 of them more than to a platform comparable to yours as being a trial run. Anything in specific youd recommend about it?
parajumpers online http://www.westcomba.com

 • ¼ÙéÊè§: parajumpers online
 • 23.95.204.13 Mar 05, 2019 @02:56 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 22

Now i am finding this web site through this Iphone 3gs and I cannot get the entire page to be able to load. we Just reckoned you should know!
Wholesale Handbags http://www.fashione.xyz

 • ¼ÙéÊè§: Wholesale Handbags
 • 206.41.179.166 Mar 05, 2019 @01:19 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 21

Thank you so much, great post! Just the info I needed.
parajumpers kodiak http://www.parajumperspjseoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: parajumpers kodiak
 • 206.41.179.225 Mar 05, 2019 @05:19 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 19

It isnt unexpected for to be exclusive.
Parajumpers Official Site http://www.parajumpersjacketsale.com

 • ¼ÙéÊè§: Parajumpers Official Site
 • 23.94.32.206 Mar 04, 2019 @06:54 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 18

Eminent web blog, Eminent feedback that I can take on board. Im transferring ahead and might apply to my present job as a cat sitter, which could be very enjoyable, however I have to additional grow expand. All the Best
russell and bromley sale mens shoes http://www.eastarshoes.com

 • ¼ÙéÊè§: russell and bromley sale mens shoes
 • 192.3.143.249 Mar 04, 2019 @11:03 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 17

I always desired to publish on my web site a little something like that. I usually don't write-up comments in blogs but your blog site forced me to, tremendous effort.
Russell And Bromley shoes http://www.pleasurementsoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: Russell And Bromley shoes
 • 172.245.60.236 Mar 04, 2019 @08:54 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 16

Took me time to read all the feedback, however I really loved the article. It proved to be very useful to me and I am positive to all the commenters here! It is always good when you cannot only learn, but additionally engaged! I am certain you had pleasure writing this article. Anyway, in my language, there usually are not much good source like this.
Bordelle Lingerie http://www.shopuviviennewestwood.com

 • ¼ÙéÊè§: Bordelle Lingerie
 • 206.41.179.166 Mar 03, 2019 @10:52 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 15

Excellent ideas throughout this post, personally Im gonna have to bookmark this and come back to it. Do you have any feedback on your most recent post though?
karen millen dresses http://www.karenmillenonsale.com

 • ¼ÙéÊè§: karen millen dresses
 • 107.174.228.144 Mar 03, 2019 @01:32 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 14

I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. Its pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.
Best Louis Vuitton Replica Handbags http://www.karenmillenvoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: Best Louis Vuitton Replica Handbags
 • 173.234.100.86 Mar 03, 2019 @10:46 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 13

Hiya, I loved reading your post. Thank you for the huge info. Hoped that we will lengthen our friendship through a mutual hyperlink trade? Let me know, and fine to see you here!
Parajumpers Gobi http://www.parajumpersuoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: Parajumpers Gobi
 • 172.245.60.246 Mar 03, 2019 @03:58 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 12

porady ogrodowe drzewka owocowe sadzonki jak wybrac krzewy ogrodowe centrum ogrodnika poradnik ogrodniczy iglaki owoce krzewy ogrodowe lilaki drzewka owocowe ogrod japonski drzewka owocowe ochrona roslin szkodniki poradnik ogrodniczy krzewy drzewka owocoe rosliny nawozy krzewy ozdobne poradnik bonzai
Cheap Replica Handbags http://www.lkbennetti.com

 • ¼ÙéÊè§: Cheap Replica Handbags
 • 206.41.179.30 Mar 02, 2019 @06:19 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 11

Minh Farfalla
Chanel Replica Handbags http://www.bagslv.top

 • ¼ÙéÊè§: Chanel Replica Handbags
 • 172.245.60.246 Mar 02, 2019 @08:33 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 10

lavenstein emotionally albalak louret annibal letter moller marpessa crooners
Parajumpers Jacket http://www.parajumperpjs.com

 • ¼ÙéÊè§: Parajumpers Jacket
 • 206.41.179.225 Mar 01, 2019 @10:43 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 9

Awsome post and straight to the point. I dont know if this is actually the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to employ some professional writers? Thank you :)
Herve Leger gowns http://www.hervelegere.com

 • ¼ÙéÊè§: Herve Leger gowns
 • 206.41.179.132 Mar 01, 2019 @01:06 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 8

Yourrrre able to certainly call at your devotion inside operate youre writing. The planet hopes for a lot more serious novelists just like you that arenrrrt anxious to convey how they consider. Continually do the heart..
Monsoon evening dresses http://www.valeantino.com

 • ¼ÙéÊè§: Monsoon evening dresses
 • 172.245.60.231 Mar 01, 2019 @03:27 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 7

Arrival from the standpoint of a fellow associate within this commerce, I in point of fact enjoy your write-up. I've regularly been in in actuality like with this trade all my life so I have developed a dialogue board for market specialists to come together and chat about all things in this business. You gave me some fantastic creative concepts for my own web site.
Wholesale Replica Handbags http://www.tedbakeresale.com

 • ¼ÙéÊè§: Wholesale Replica Handbags
 • 206.41.179.30 Feb 28, 2019 @06:28 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 6

check back again whenever you post extra aricles.
Wholesale Replica Handbags http://www.handbagslouisvuitton.top

 • ¼ÙéÊè§: Wholesale Replica Handbags
 • 192.3.143.249 Feb 28, 2019 @09:21 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 5

Excellente pacte. human hair wigs https://youtu.be/3KO3e4I3_24 id à la portrait. Très bon vendeur. Bon suivi.

 • ¼ÙéÊè§: human hair wigs
 • 177.47.194.98 Feb 18, 2019 @02:29 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 4

ทำไมข่าวซีแอตเติลไม่updateเลยครับ

 • ¼ÙéÊè§: joey
 • 101.108.118.38 Aug 28, 2018 @03:20 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 2

 • ¼ÙéÊè§:
 • 98.232.10.224 Apr 29, 2016 @09:25 PM
ฉบับที่
450
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข