ข่าวซีแอตเติล
โดย Monnitt999 (viewoneway2006@yahoo.com)


สวัสดีครับ มุมข่าวซีแอตเติล นำข่าวความเคลื่อนไหว ของพี่น้องไทย ในมลรัฐวอชิงตันและเมืองใกล้เคียงมาเสนออีกเช่นเคย

ประวัติความเป็นมา ของวันวิสาขบูชา

1. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ

          เมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติ พระนางแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ เพื่อประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้น ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน พระนางก็ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า "สิทธัตถะ" แปลว่า "สมปรารถนา"

          เมื่อข่าวการประสูติแพร่ไปถึงอสิตดาบส 4 ผู้อาศัยอยู่ในอาศรมเชิงเขาหิมาลัย และมีความคุ้นเคยกับพระเจ้าสุทโธทนะ ดาบสจึงเดินทางไปเข้าเฝ้า และเมื่อเห็นพระราชกุมารก็ทำนายได้ทันทีว่า นี่คือผู้จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงกล่าวพยากรณ์ว่า "พระราชกุมารนี้จักบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ เห็นแจ้งพระนิพพานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่ง ทรงหวังประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก จะประกาศธรรมจักรพรหมจรรย์ของพระกุมารนี้จักแพร่หลาย" แล้วกราบลงแทบพระบาทของพระกุมาร พระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นั้นทรงรู้สึกอัศจรรย์และเปี่ยมล้นด้วยปีติ ถึงกับทรุดพระองค์ลงอภิวาทพระราชกุมารตามอย่างดาบส

 

2. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ

          หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี จนเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา เจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดของวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย

          สิ่งที่ตรัสรู้ คือ อริยสัจสี่ เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ต้นมหาโพธิ์ และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานที่ 4 แล้วบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน 3 คือ         

          ยามต้น : ทรงบรรลุ "ปุพเพนิวาสานุติญาณ " คือ ทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่นได้

          ยามสอง : ทรงบรรลุ "จุตูปปาตญาณ" คือ การรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยการมีตาทิพย์สามารถเห็นการจุติและอุบัติของวิญญาณทั้งหลาย

          ยามสาม หรือยามสุดท้าย : ทรงบรรลุ "อาสวักขญาณ" คือ รู้วิธีกำจัดกิเลสด้วย อริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ 35 พรรษา

3. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน(ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)

          เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมเป็นเวลานานถึง 45 ปี จนมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ได้ประทับจำพรรษา ณ เวฬุคาม ใกล้เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี ในระหว่างนั้นทรงประชวรอย่างหนัก ครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 6 พระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาตที่บ้านนายจุนทะ ตามคำกราบทูลนิมนต์ พระองค์เสวยสุกรมัททวะที่นายจุนทะตั้งใจทำถวายก็เกิดอาพาธลง แต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ ณ ป่าสาละ เพื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

          เมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด" หลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันธ์ปรินิพพาน ในราตรีเพ็ญเดือน 6 นั้น ฯ(สาธุๆๆขอบคุณข้อมูลจากกะปุกดอดคอมฯ)
อนุโมทนาสาธุๆๆภาพบรรยากาศพระสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย ทั้งไทยและต่างชาติ ร่วมบำเพ็ญบุญกุศล ด้วยการทำวัตสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา ฟังธรรม ถวายสังฆทาน และร่วมกล่าวคำน้อบน้อมบูชาพระรัตนตรัย เพื่อเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ ศาลาธรรมโกศาจารย์ วัดอตัมมยตาราม เมืองวูดดิ้นวิลล์ ซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีชาวพุทธทุกเชื้อชาติให้ความสนใจ และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 58 ที่ผ่านมา สาธุๆๆ

วิสาขบูชานานาชาติ ณ วัดพระธรรมกาย ซีแอตเติล ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์พระเถรานุเถระ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและนานาชาติ จากวัดต่างๆ ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน ได้ไปร่วมเจริญพระพุทธมนต์,เจริญสมาธิภาวนา,แผ่เมตตา และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 58 ที่ผ่านมา สาธุๆๆ

วิสาขบูชานานาชาติ ณ วัดเวียดนาม ซีแอตเติล ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนร่วมเดินพาเหรด สวดมนต์ แผ่เมตตา เพื่อให้เกิดสันติภาพโลก ณ ดาวทาวน์ซีแอตเติล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนนานาชาติ ไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนนวนมากเช่นกัน สาธุๆๆวัดพุทธปัญญานันทาราม เมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา ได้จัดงานวิสาขบูชา มีพระครูปริยัติพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญานันทาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  โดยมีท่านกงสุลใหญ่ สุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง ได้มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีประชาชนมาร่วมงานจนเต็มศาลา ได้ร่วมกัน ไหว้พระ สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา และเวียนเทียนด้วยกัน
งานวิสาขนานาชาติ BC BUDDHIST FESTIVAL ONE BUDDHA MANY TRADITIONS วันที่ 30 พ.ค. 58

ชาวพุทธทุกเชื้อชาติได้ร่วมใจกันจัดงานวิสาขนานาชาติเป็นครั้งแรก ที่ UBC มหาวิทยาลัยชื่อดังของเมืองแวนคูเวอร์   ได้มีชาวทุกทุกสัญชาติได้มาร่วมงานในคร้งนี้โดยมีวัดธิเบตเป็นเจ้าภาพในการจัดได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยดี โดยมีประชาชนมาเป็นจำนวนมาก วัดพุทธปัญญานันทาราม ได้ร่วมจัดโต๊ะหนังสือธรรมะแจกฟรีแก่ประชาชนทั่วไป 
นำเสนอข่าวโดย : somchai Monnitt999, viewoneway2006@yahoo.com
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 4

ทำไมข่าวซีแอตเติลไม่updateเลยครับ

 • ¼ÙéÊè§: joey
 • 101.108.118.38 Aug 28, 2018 @03:20 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 3

cartierbraceletlove Thank you very much. Good education.
van cleef and arpels bague réplique http://www.topvcabijoux.cn/replica-van-cleef-ring-c3_89.html

 • ¼ÙéÊè§: van cleef and arpels bague réplique
 • 113.66.40.251 Feb 19, 2017 @07:43 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 2

 • ¼ÙéÊè§:
 • 98.232.10.224 Apr 29, 2016 @09:25 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

อยากทราบว่าที่Seattle. มีหนังสือพิมพ์ภาษาไทย ข่าวเกี่ยวกับคนไทยที่อาศัยอยู่ใน Washington ขายไหมคะและจะสั่งซื้อได้อย่างไร ดิฉัน อยู่ที่ sequin Please contact. By mail. Laongtumma.nattha@yahoo.co.th. thank you very much

 • ¼ÙéÊè§: Natalie
 • 204.195.7.214 Sep 09, 2015 @09:51 PM
ฉบับที่
431
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข