ดูโลก ดูธรรม และดูใจ
โดย ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา
รดน้ำนมต้นโพธิ์ที่วัดพุทธปัญญา
เป็นเวลา 10 กว่าปีล่วงมาแล้ว ครั้นวันหยุดคล้ายวันประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่ 4 กรกฎาคม เวียนมาบรรจบ ชาววัดพุทธปัญญาที่ได้วันหยุดงานในเทศกาลสำคัญนี้ ผู้ไม่ปรารถนาจะไปใช้ชีวิตสนุกสนานดื่มกินเที่ยวเล่นตามประเพณีในโลกบริโภคนิยมแล้ว นำอาหารมาถวายสังฆทานที่วัดพุทธปัญญา ร่วมกันรับประทานอาหารและสนทนาธรรมในระหว่างญาติมิตรและญาติธรรมอย่างมีความสุข


    ตอนเริ่มสร้างวัดพุทธปัญญา พระมหาบาง เขมานนฺโท เจ้าอาวาสรูปที่สองของวัดพุทธปัญญา ได้นำต้นกล้าโพธิ์ จากต้นศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย มาปลูกไว้ที่วัดพุทธปัญญา ทั้งพระภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัทต่างมีความยินดีที่มีต้นศรีมหาโพธิ์ในวัดนี้ จึงช่วยกันดูแลรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยจนหน่อแห่งศรีมหาโพธิ์เติบโตขึ้นยืนเด่นเป็นสง่า ใครเข้ามาทำบุญบำเพ็ญภาวนาที่วัดแล้วต่างกล่าวกันว่า ต้นศรีมหาโพธิ์น้อยนี้สง่างามยิ่งนัก

    ต่อมามีโอกาสอ่านตำนานเกี่ยวกับพระเจ้าอโศกมหาราชผู้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกพระพุทธศาสนา ทรงฟื้นฟูแสงธรรมแห่งพระพุทธศาสนาที่ดูเหมือนว่าจะริบหรี่ลงไปทุกทีให้สว่างเจิดจ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

    พระองค์มิเพียงแต่สนใจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพียงด้านเดียว แตพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ใจการศึกษา ปฏิบัติและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า กล่าวกันว่า ในวันเพ็ญ 15 ค่ำของทุกทั้งเดือน ทั้งข้างขึ้นและข้างแรมพระองค์จะสมาทานอุโบสถศีล ณ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์เป็นประจำ

    มีเกร็ดตำนานกล่าวต่อว่า พระองค์มีพระชายาหลายพระองค์ จึงต้องวนเวียนไปร่วมอภิรมย์ในแต่ละสัปดาห์ไม่ค่อยจะทั่วถึง เพราะพระจำนวนพระชายามีมากกว่า จำนวนวันในหนึ่งสัปดาห์ ในบรรดาพระชายาทั้งหลายเหล่านั้นหนา พระชายาพระองค์หนึ่งเมื่อถึงวาระของพระนางที่จะได้ปรนนิบัติพระสวามี พระนางมิเคยได้ปรนนิบัติมาตามวาระเลย เพราะวาระนั้นมักจะมาลงตรงวันอุโบสถ ซึ่งพระเจ้าอโศกมักจะเสด็จไปประทับสมาทานอุโบสถศีล ณ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์อยู่มิได้ว่างเว้น

    ต่อมาพระนางพิจารณาว่า ตราบใดต้นพระศรีมหโพธิ์ยังมีอยู่ พระองค์จักต้องเสด็จไปสมาทานอุโบสถศีล ณ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์นั้นร่ำไป แต่ถ้าเมื่อใดต้นศรีมหาโพธิ์นั้นมิได้ดำรงอยู่ พระสวามีของพระนางจะต้องมีเวลาให้พระนางตามวาระเป็นแน่แท้

    พระนางทรงดำริเช่นนั้นแล้ว จึงได้ว่าจ้างให้บริวารของพระนางได้นำน้ำร้อนไปราดรอบๆต้นศรีมหาโพธิ์ จากนั้นต้นศรีมหาโพธิ์เริ่มเหี่ยวแห้งลงตามลำดับจนตายสนิทไม่มีหวังว่าจะฟื้นกลับคืนมาอีกได้

    พระเจ้าอโศกทอดพระเนตรเห็นต้นศรีมหาโพธิ์อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ เหี่ยวแห้งตายลงในรัชสมัยของพระองค์ ทรงโทมนัสยิ่งนัก เมื่อสืบสาวราวเรื่องได้ความว่า พระชายาองค์หนึ่งของพระองค์เป็นผู้ดำเนินการด้วยปรารถนาจะให้พระองค์พำนักอยู่ ณ พระราชวัง ด้วยหวังจะได้ปรนนิบัติพระองค์ ตามวาระ

    ในอดีตก่อนที่พระองค์จะมานับถือพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงมีพระหฤทัยฉุนเฉียวเร่าร้อนอย่างรวดเร็วไม่พอพระทัยใคร เป็นอันต้องสั่งประหัตประหารเสียให้สิ้น แต่เมื่อพระองค์หันหน้าเข้าหาพระพุทธศาสนาแล้ว สมาทานอุโบสถศีลและภาวนา พระทัยสงบเย็นลง ทรงอภัยแก่พระนางได้โดยง่าย

    จากนั้นเป็นต้นมาพระองค์ทรงเสด็จไปยังต้นศรีมหาโพธิ์แล้วทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่า จะขอสมาทานอุโบสถศีลและเจริญสมาธิภาวนา อยู่ ณ โคนต้นศรีมหาโพธิ์นี้จนกว่า หน่อใหม่ของต้นศรีมหาโพธิ์จะงอกขึ้นมา

    เมื่อทรงตั้งสัตยาธิษฐานแล้ว ทรงระดมผู้มีความชำนาญด้านการทำสวนและปลูกต้นไม้ให้มาช่วยกันขุดค้นหาหน่ออ่อนแห่งต้นศรีมหาโพธิ์ที่อาจจะพอหลงเหลืออยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของลำต้น

    ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤษศาสตร์ทั้งหลาย ได้ขุดดิน พรวนดินรอบๆต้นศรีมหาโพธ์ นำน้ำแลน้ำนมสดมารดลงหลายวันติดต่อกัน ไม่นานนัก หน่ออ่อนแห่งต้นศรีมหาโพธิ์ก็งอกออกมาและเติบโตขึ้นมาตามลำดับ พระเจ้าอโศกมหาราชทรงปีติยินดียิ่งนัก ด้วยทรงได้สัญญาที่ดีว่า พระพุทธศาสนาที่ซบเซาไปในภาวะสงครามจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งในรัชสมัยของพระองค์อีกเป็นแน่แท้

    ชาวพุทธในประเทศไทยหลายจังหวัดนิยมปลูกต้นโพธิ์ไว้ในวัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้รำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ละปีก็จะมีพิธีรดน้ำนมให้แก่ต้นโพธิ์เป็นการแสดงการบูชาสักการะต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือว่าเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

    ทางวัดพุทธปัญญา ได้มีความทราบซึ้งในตำนานการรดน้ำนมต้นโพธิ์ว่า แสดงสัญลักษณ์แห่งการร่วมใจกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้อย่างดื่มด่ำถึงสัจธรรมในใจว่า การฟื้นฟู โพธิ คือ การตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักต้องกระทำด้วยจิตบริสุทธิ์ประดุจน้ำนม จึงได้นัดหมายกันว่า เมื่อถึงวันหยุดใหญ่ในวันคล้ายวันประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ขอเชิญชวนเพื่อนพ้องพี่น้องญาติธรรมชาววัดพุทธปัญญา ได้มาประชุมกัน ทำบุญตักบาตรฟังธรรม รดน้ำนมแก่ต้นศรีมหาโพธิ์ดังที่เคยทำต่อเนื่องกันมา 10 กว่าปี เป็นการนัดหมายง่ายๆจากใจสู่ใจว่า วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีนัดมาทำพิธีรดน้ำนมต้นโพธิ์

    ขอเชิญมาวัดกันตั้งแต่เวลา 10.00 น.จะได้ไหว้พระสวดมนต์ ภาวนา ทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานร่วมกัน เมื่อรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันแล้วจึงทำพิธีรดน้ำนมต้นโพธิ์ดังที่เคยทำมาทุกปีเพื่อยืนยันกุศลเจตนารมณ์ร่วมกันว่า เราจะร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ดุจน้ำนมที่ราดรดลงโคนต้นศรีมหาโพธิ์น้อย

    เมื่อรดน้ำนมที่ต้นศรีมหาโพธิ์แล้วจะได้เสวนาธรรมเรื่อง “การปฏิบัติธรรมค้ำจุนพระพุทธศาสนา” พร้อมเจริญภาวนาร่วมกัน ขออวยพรให้ทุกท่านที่ทราบข่าวนี้จะได้มาร่วมงานหรือไม่สะดวกที่จะมาร่วมงานก็ตาม จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองได้รู้แจ้งเห็นจริงในโพธิธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ้นจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งกายและใจตลอดไปเทอญ


วัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย
25 มิถุนายน 2560 เวลา 19.47 น.
   
   

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
351
siamtownus newspaperHots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข