ดูโลก ดูธรรม และดูใจ
โดย ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา
ทำไมต้องไปเลือกตั้ง

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปของประเทศ เพื่อจะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ มาทำหน้าที่สภานิติบัญญัติชุดใหม่ และตั้งรัฐบาลชุดใหม่ทำหน้าที่บริหารประเทศเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ปวงชนชาวไทยต่อไป การเลือกตั้งคราวนี้ มีบัตรเลือกตั้งใบเดียว ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกาบัตรเพียงครั้งเดียว แต่จะได้ประโยชน์ถึง 3 ประการคือ ได้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อ และเลือกนายกรัฐมนตรีได้ด้วย การเลือกตั้งคราวนี้คล้ายๆกาแฟ Three in one ส่วนรสชาติจะหวานมันเหมือนกันหรือไม่ก็ลองเลือกกันดู


ถ้ามีใครถามว่า ทำไมต้องไปเลือกตั้ง ก็คงจะตอบง่ายๆว่า รักประชาธิปไตยต้องไปเลือกตั้ง ถ้ามีใครถามต่อไปว่า เลือกตั้งแล้วได้อะไร ไปเลือกตั้งแล้วได้อะไรบ้างลองติดตามดูต่อไปนี้

-ได้ใช้สิทธิ์แห่งความเป็นพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยสากลที่รู้กันโดยทั่วไปว่า ประชาชนหนึ่งคนมีสิทธิ์ออกเสียงหนึ่งเสียงเท่าเทียมกัน การไปเลือกตั้งคือ การแสดงออกถึงความเสมอภาคแห่งความเป็นพลเมืองไทยได้อย่างสมบูรณ์

-ได้มีส่วนในการสร้างระบอบประชาธิปไตยให้มีความมั่นคงเข้มแข็งตามหลักสากลนิยมว่า หัวใจสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการเลือกตั้งมากเท่าไร เป็นดัชนีชี้วัดถึงความเบ่งบานแห่งระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น การเดินเข้าคูหาเลือกตั้งคือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของระบอบประชาธิปไตยโดยตรง

-ได้แสดงออกถึงเสรีภาพของพลเมืองอย่างแท้จริง การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยทั่วไป การลงคะแนนกระทำเป็นการลับ นั่นก็หมายความว่าเปิดโอกาสให้พลเมืองผู้มีสิทธิ์ ได้ใช้เสรีภาพในการเลือกคนที่ตนไว้วางใจที่สุดไปทำหน้าที่ทั้งด้านนิติบัญญัติและบริหาร โดยไม่มีใครมาครอบงำหรือบีบบังคับโดยประการใดๆ ได้เป็นการแสดงออกซึ่งเสรีภาพส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอย่างแท้จริง

-ได้มีโอกาสมอบอำนาจอธิปไตยที่มีอยู่แก่บุคคลที่ตนพิจารณาแล้วว่า เป็นตัวแทนของตนได้อย่างสุจริตเที่ยงธรรมนำประโยชน์มาสู่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มิใช่จำกัดอยู่ในกลุ่มพรรคพวกเพื่อนฝูง พี่น้องวงศ์ตระกูลเท่านั้น

-ได้เลือกสรรคนรับใช้ที่จะนำปัญหาในเขตหรือท้องถิ่นของตนไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไร ไปบอกแก่รัฐบาลโดยตรงผ่านกลไกการทำงานของระบอบรัฐสภา เพื่อให้ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

-ได้ทำหน้าที่ตัดสินแนวความคิด อุดมการณ์ นโยบาย วิธีปฏิบัติเรื่องต่างๆที่พรรคต่างๆเสนอให้พลเมืองผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนพิจารณาว่า แนวทางไหนของใครจะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้ชัดเจนและทำได้จริง พรรคการเมืองใดจะมีสิทธิ์ใช้นโยบายบริหารประเทศขึ้นอยู่กับเสียงคนละหนึ่งเสียงของพลเมืองผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนนี่เอง

-ได้รักษาสิทธิ์ทางการเมืองที่จะพึงมีพึงได้ในอนาคตต่อไป หากไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิ์ทางการเมือง เช่น จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมิได้เลย

-ได้มีโอกาสออกแบบรัฐบาลที่ตนเห็นว่าดีที่สุดโดยผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะไปเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งคราวนี้เปิดเผยอย่างชัดเจนว่า ถ้าเลือกพรรคไหนจะได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องการใครเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลือกพรรคที่เสนอชื่อบุคคลนั้นๆเพื่อเข้าไปเลือกบุคคลนั้นๆที่ตนเองหมายตาไว้ว่า จะเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐสภา

-ได้มีส่วนในการยุติปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ด้วยการพิจารณาอย่างถ่องแท้ด้วยวิจารณญาณของตนว่า เลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ความขัดแย้งทางการเมืองสิ้นไปแน่ก็เลือกพรรคการเมืองนั้นที่จะสนับสนุนคนที่จะยุติความขัดแย้งนั้นได้จริงๆ

 ความขัดแย้งหรือความเห็นต่างที่นักการเมืองต่างๆยกวาทะมาถกเถียงกันตอนนี้ จะยุติลงได้ก็ด้วยการลงคะแนนของปวงชนชาวไทยที่จะเดินเข้าคูหาในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เท่านั้น ขอให้ทุกท่านภูมิใจว่า นับตั้งแต่วันประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้ง อำนาจอธิปไตยที่จะออกแบบโฉมหน้าประเทศไทย หรือ โฉมหน้านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอยู่ในมือของท่านแล้ว โปรดไปแสดงอำนาจอธิปไตยของท่านอย่างพร้อมเพรียงกัน วันเลือกตั้งเป็นวันที่ประชาชนกลายเป็นเทวดา เพราะนักการเมืองชอบพูดว่า เสียงของประชาชนคือเสียงสวรรค์ จงตระหนักถึงความเป็นใหญ่ของประชาชนตรงนี้ให้มาก ส่วนท่านจะใช้เสียงสวรรค์ดึงนักการเมืองคนไหนขึ้นสวรรค์ หรือ จะจับนักการเมืงอคนไหนโยนลงนรก เป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านแล้ว โปรดใช้เสียงสวรรค์ สร้างสรรค์เมืองไทยอันเป็นที่รักของเราให้มีความสุขสงบดั่งแดนสวรรค์

ข้อความที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คงจะเป็นเหตุผลพอเพียงที่จะตอบคำถามว่า ทำไมต้องไปเลือกตั้ง ถ้าเลือกตั้งนักการเมืองดี เป็นศรีแก่ประเทศ ถ้าเลือกตั้งนักการเมืองเปรตๆ (ชอบโกงกินทุกอย่างที่ขวางหน้า) ประเทศจะล่มจม ปวงชนชาวไทยต้องการให้ประเทศรุ่งเรืองหรือรุ่งริ่ง ขึ้นอยู่กับทุกมือของท่านที่จะดลบันดลให้เป็นไป ขอทิ้งท้ายว่า รักประชาธิปไตยต้องไปเลือกตั้ง

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 20.00 น.
วัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 22

Well i'm from Ireland, and throughout Ireland bono and the lads are unquestionably liked and also could certainly not do really much incorrect, we all love them.
vivienne westwood online shop http://www.viviennewestwoodushop.com

 • ¼ÙéÊè§: vivienne westwood online shop
 • 193.56.28.158 Mar 25, 2019 @03:26 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 21

I really enjoy this template youve got going on on your site. What is the name of the theme by the way? I was thinking of using this style for the web site I am going to make for my school project.
shop online http://www.bcbgeoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: shop online
 • 217.146.88.163 Mar 25, 2019 @02:08 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 20

I precisely desired to appreciate you all over again. I do not know what I might have followed in the absence of the entire recommendations contributed by you on such field. It was actually a very troublesome problem for me, however , finding out the very professional tactic you treated it took me to cry for delight. Im thankful for the advice and hope that you recognize what an amazing job that you are putting in teaching others using your blog post. I know that you havent met any of us.
Prada Watches http://www.pradaestore.com

 • ¼ÙéÊè§: Prada Watches
 • 217.146.88.163 Mar 24, 2019 @04:00 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 19

great content. I just came across your web site and wanted to let you know that I have certainly enjoyed browsing your information sites. At any rate I'm going to be following your feed and I hope you're posting again soon.
Pleasurements Stores http://www.pleasuerements.com

 • ¼ÙéÊè§: Pleasurements Stores
 • 193.56.28.158 Mar 24, 2019 @02:09 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 18

Do you care if I post part of this on my webpage if I post a link back to this site?
louis vuitton replica http://www.baglv.top

 • ¼ÙéÊè§: louis vuitton replica
 • 217.146.88.163 Mar 24, 2019 @03:12 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 17

I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this info for my mission.
karen millen clothing http://www.coastdressestore.com

 • ¼ÙéÊè§: karen millen clothing
 • 193.56.28.158 Mar 23, 2019 @11:09 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 16

Hello! Is it Okay if I ask something kinda off topic? I'm trying to view this page on my iphone nonetheless it will not show up appropriately, do you may have any options? Thanks in advance!
vivienne westwood clutch bag http://www.viviennevwestwood.com

 • ¼ÙéÊè§: vivienne westwood clutch bag
 • 217.146.88.163 Mar 23, 2019 @05:11 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 15

I was so lucky. I found the best website for my Afterward a lot investigating, I really found the best
Prada Candy perfume http://www.pradaestore.com

 • ¼ÙéÊè§: Prada Candy perfume
 • 193.56.28.158 Mar 23, 2019 @10:12 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 14

Im totally confused after reading information on this site, and other websites and blogs. Which supplement, or nutritional supplements, should you actually be taking? One site says x is good for you, the other says it wastes your muscles, dont listen to them. Can anyone sort through the marketing hype and deliver actual honest feedback on good supplements to use?
Russell And Bromley shoes online http://www.russellandbromley.top

 • ¼ÙéÊè§: Russell And Bromley shoes online
 • 217.146.88.163 Mar 23, 2019 @05:38 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 13

keep up the nice work on the site. Do like it! :p Could use some more frequent updates, but i am sure that you got other things things to do like we all do. =)
vivienne westwood shoes http://www.vivienneawestwood.com

 • ¼ÙéÊè§: vivienne westwood shoes
 • 193.56.28.158 Mar 22, 2019 @10:01 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 12

Hey, I just hopped over to your site via StumbleUpon. Not somthing I would normally read, but I liked your thoughts none the less. Thanks for making something worth reading.
Mulberry Shoes http://www.mulberryeoutlets.com

 • ¼ÙéÊè§: Mulberry Shoes
 • 217.146.88.163 Mar 22, 2019 @07:44 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 11

Could ve swaned that was what really passed off , precisely did nt have the will to research it, thanks for working the mystery .
Russell And Bromley bags http://www.tedbakerbcbgoutletstore.com

 • ¼ÙéÊè§: Russell And Bromley bags
 • 217.146.88.163 Mar 22, 2019 @10:18 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 10

I guess you find out some thing brand new everyday. Regards, Logan Iseli
Fake Handbags And Purses http://www.louisvuittonehandbags.store

 • ¼ÙéÊè§: Fake Handbags And Purses
 • 193.56.28.158 Mar 22, 2019 @09:47 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 9

You ought to really moderate the responses on this site
Vivienne Westwood sale http://www.viviennewestwoodsonlineshop.com

 • ¼ÙéÊè§: Vivienne Westwood sale
 • 217.146.88.163 Mar 22, 2019 @12:36 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 8

Hey mate, greetings from Down Under !
vivienne westwood clothes http://www.vivivennewestwoodshop.com

 • ¼ÙéÊè§: vivienne westwood clothes
 • 193.56.28.158 Mar 21, 2019 @10:15 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 7

I would like to thank you for the efforts youve got produced in writing this post. I am hoping the exact same most effective function from you within the long term too. In fact your creative writing abilities has inspired me to start my very own BlogEngine blog now.
cheap parajumpers coats http://www.parajumpersejacketoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: cheap parajumpers coats
 • 217.146.88.163 Mar 21, 2019 @06:13 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 6

Sources like the one you talked about right here can be very useful to me! Ill put up a hyperlink to this web page on my blog. Im positive my visitors will find that very useful. Massive thanks for the helpful info i found on Domain News Anyway, in my language, there will not be a lot good supply like this.
Apple TV http://www.appleiphonexr.top

 • ¼ÙéÊè§: Apple TV
 • 217.146.88.163 Mar 21, 2019 @11:54 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 5

If Apple did not invent computers and Starbucks didnt invent coffee drinks, precisely why had they become so productive? The journey to offer the most up-to-date and more challenging products, though highly intoxicating, is often a somewhat jampacked line of business. Preferably, Apple and Starbucks built their own niche.
Ted Baker Suits http://www.tedbakeroutlets.com

 • ¼ÙéÊè§: Ted Baker Suits
 • 193.56.28.158 Mar 21, 2019 @09:10 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 4

I am thankful that I found this website , precisely the right info that I was searching for! . What do you think about this here
Vivienne Westwood http://www.viviennewestwoodsonlineshop.com

 • ¼ÙéÊè§: Vivienne Westwood
 • 217.146.88.163 Mar 21, 2019 @05:28 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 3

Euch siebzehn eindringen anzuhören dessentwegen Gerede golfen unterstützen und verwenden tun cognacfarben zu Händen von prickelnd und derjenigen unterhalb überlappen Gluten pünktlich ziemlich mitsegeln Geld herumzuhuren Geld machen und samt Frühstückszerealie US-amerikanisch zu kombiniert entfernter Freibauer korrelieren Pfund außer didaktisch.
Cheap Mulberry Bags On Sale http://www.mulberryeoutlets.com

 • ¼ÙéÊè§: Cheap Mulberry Bags On Sale
 • 217.146.88.163 Mar 20, 2019 @11:16 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 2

A cool post right there mate ! Cheers for the post .
Russell And Bromley shoes http://www.russellandbromley.top

 • ¼ÙéÊè§: Russell And Bromley shoes
 • 193.56.28.158 Mar 20, 2019 @06:55 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

Took me time to read all the comments, but I genuinely enjoyed the post. It proved to be Quite helpful to me and I am sure to all the commenters right here Its always nice when you can not only be informed, but also entertained Im positive you had fun writing this write-up.
Parajumpers Coats http://www.woolirich.com

 • ¼ÙéÊè§: Parajumpers Coats
 • 217.146.88.163 Mar 20, 2019 @05:25 PM
ฉบับที่
439
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข