ดูโลก ดูธรรม และดูใจ
โดย ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา
สวนโมกข์อันดามัน

ในสัปดาห์สุดท้ายของการอยู่เมืองไทย ตั้งใจไว้ว่า จะถือโอกาสตรวจลำไส้ด้วยการส่องกล้อง(Colonoscopy) เสียด้วย เพราะเคยตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ 5 ปีผ่านมาแล้ว การตรวจลำไส้ด้วยการส่องกล้องครั้งนี้ จะทำที่โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคุณประสิทธิชัย ครุฑกาศ และ คุณศิวาภรณ์ ช่วยบำรุง หลานชายและหลานสะไภ้ได้ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นเตรียมการจนเสร็จสิ้นกระบวนการ


    ขณะที่มาโรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อตรวจสุขภาพด้านต่างๆในขั้นเตรียมการในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ได้รับข่าวดีจากคุณประพันธ์ วงศ์พาณิชย์ว่า ได้มีการก่อตั้งสวนโมกข์อันดามันขึ้นที่ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยการร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพังงาและบริเวณใกล้เคียงเพื่อเป็นสถานที่ศึกษา ปฏิบัติและเผยแผ่พระพุทธศาสนา รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางแห่งสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    ขณะที่อยู่ในขั้นเตรียมร่างกายตามแพทย์สั่งโดยให้งดเว้นอาหารประเภทผักและผลไม้รวมทั้งอาหารที่มีกากใยทั้งหลายจนกว่าจะถึงวันตรวจลำไส้ด้วยการส่องกล้อง มีเวลาเหลืออีก 3 วันจึงได้เดินทางไปเยือนสวนโมกข์อันดามันโดยมีคุณวิรัตน์ พัชรดุล ถวายความสะดวกด้านยานพาหนะทั้งขาไปและขากลับ ต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

    สวนโมกข์อันดามัน ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ประมาณ 220ไร่ พื้นที่ด้านหน้าอันเป็นจุดทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งขณะนี้กำลังก่อสร้างลานหินโค้งอันเป็นลานอเนกประสงค์ตามแบบสวนโมกข์ เคยเป็นส่วนผสมแบบสวนโบราณ เห็นได้จากต้นไม้ในบริเวณนั้นที่ปลูกกันแบบผสมผสานไม่ต้องวางแถววางแนวจัดแบ่งเป็นสัดเป็นส่วน แต่ปลูกกันอยู่แบบรวมๆกัน เช่น มีต้นขนุน ต้นจำปาดะ ต้นสะตอ ต้นกระท้อน ต้นมะพร้าว ต้นละมุดและต้นมะม่วงอยู่บริเวณเดียวกัน พุ่มของต้นไม้ขยายเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แสดงถึงระบบอิทัปปัจจยตาและความหลากหลายทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ต้นไม้เหล่านี้ยืนเด่นเป็นสง่าแสดงสภาวธรรมตามความหมายที่หลวงพ่อพุทธทาสได้ให้ไว้ว่า ธรรมะ คือ ธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ หน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับธรรมชาติ และ ผลของการทำหน้าที่อย่างถูกต้อง เป็นความสงบเย็น ได้เป็นอย่างดี

    ผู้มาเยือนสวนโมกข์อันดามัน ได้เข้ามาถึงบริเวณนี้ ก็จะได้สัมผัสกับคำว่าโมกขะ แปลว่า พ้นได้ทันที คำว่า พ้นในที่นี้ คือ พ้นจากความเร่าร้อนทั้งกายและใจมาสู่ความเย็นทั้งกายและใจ

    ด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันตก เป็นสระขนาดใหญ่ หรือ อาจจะเรียกว่า เป็นทะเลสาบย่อมๆก็คงไม่ผิดแต่ประการใด ทะเลสาบน้อยๆเหล่านี้ เคยเป็นบ่อแร่ในสมัยที่การทำแร่ดีบุกรุ่งเรืองมาก ต่อมาถูกดัดแปลงเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งในสมัยที่เกษตรกรเลี้ยงกุ้งกันมาก เมื่อกิจการทางธุรกิจเหล่านี้ยุติลง บ่อเหล่านี้ได้รับการล้างทำความสะอาดจากน้ำฝนตามธรรมชาติให้ใสสะอาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ทะเลสาบน้อยๆเหล่านี้ช่วยให้บริเวณสวนโมกข์อันดามันที่อยู่ติดกันมีอากาศเย็นสบายตลอดเวลา นับเป็นเครื่องปรับอากาศตามธรรมชาติเป็นอย่างดี

    มองสัจธรรมผ่านทะเลสาบน้อยหรือสระน้ำขนาดใหญ่เหล่านี้ก็พบว่า ทะเลสาบน้อยเหล่านี้ คือ การเดินทางของความเปลี่ยนแปลงแห่งสรรพสิ่งมามากมายตามกฎธรรมชาติอันยิ่งใหญ่แห่ง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สรรพสิ่งล้วนไหลไม่เคยหยุด แหล่งน้ำเหล่านี้เคยผ่านการปรุงแต่งให้เป็นสิ่งต่างๆตามที่มนุษย์ปรารถนา สระน้ำนี้เคยคลาคล่ำเคลื่อนไหวด้านธุรกิจนานา แต่เมื่อการปรุงแต่งยุติลง ก็กลับสู่สภาพสงบดั่งที่เคยเป็นมา

สภาพเดิมแท้แห่งสรรพสิ่งล้วนสงบเย็นเป็นปกติ แต่เมื่อใดมีการปรุงแต่งย่อมเคลื่อนไหววุ่นวาย เมื่อใดการปรุงแต่งยุติลง ความเคลื่อนไหววุ่นวายก็ยุติลง คำสอนเรื่องจิตบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองนี้ พุทธศาสนาฝ่ายมหายานกล่าวไว้ว่า จิตเดิมแท้บริสุทธิ์ เมื่อถูกกิเลสเข้ามาปรุงแต่งก็เศร้าหมอง เมื่อการปรุงแต่งของกิเลสยุติลง จิตก็กลับมาบริสุทธิ์ดังเดิม ความบริสุทธิ์มีอยู่ตลอดเวลา แต่ความเศร้าหมองจรมาเป็นครั้งคราวส่วนพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทกล่าวว่า จิตนี้ประภัสสร (บริสุทธิ์ผุดผ่อง) จะเศร้าหมองเมื่อกิเลสที่จรมา ทำให้เศร้าหมอง วิธีที่จะป้องกันความเศร้าหมองต้องระวังที่จิตดั่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดจะระวังจิต ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมาร

พื้นที่แห่งสวนโมกข์อันดามันนี้ คุณกฤษณ์ สีฟ้า นักธุรกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวแห่งฝั่งอันดามันพร้อมด้วยคณะพุทธบริษัทจังหวัดพังงาได้มอบถวายแก่มูลนิธิพุทธทาส แห่งสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคณะทำงานในโครงการสวนโมกข์อันดามันประกอบด้วยคณะพุทธบริษัทฝั่งอันดามันโดยมี คุณประพันธ์ วงศ์พาณิชย์ เป็นประธาน มีคุณกฤษณ์ สีฟ้า เป็นเลขานุการ ขณะนี้คณะทำงานได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นแหล่งข้อมูลทางพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมการศึกษาของผู้มาเยือน เช่น ในภูมิทัศน์ส่วนหนึ่งเป็นสระนาฬิเกอันแสดงความหมายถึงพระนิพพาน และเสาอโศกอันเป็นเครื่องระลึกถึงพระเจ้าอโศกมหาราชที่ใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาปกครองแผ่นดินชมพูทวีปตลอดรัชสมัยของพระองค์ และทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่กำลังตกต่ำในชมพูทวีปให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง ทรงส่งเสริมประชาชนในราชอาณาจักรของพระองค์ให้ปฏิบัติธรรมและส่งพระธรรมทูตไปประดิษฐานพระพุทธศาสนายังประเทศต่างๆ ดังสายพระธรรมทูตที่นำพระพุทธศาสนามายังดินแดนสุวรรณภูมิแล้วประดิษฐานลงอย่างมั่นคงในดินแดนสุวรรณภูมิจนถึงทุกวันนี้

เนื่องจากโครงการสวนโมกข์อันดามันเพิ่งจะเปิดดำเนินการในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 คณะทำงานได้เริ่มโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมในระยะต้นด้วยการนัดหมายทำกิจกรรม 3 เดือนต่อ1 ครั้ง การจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชนและคณะสงฆ์ในท้องถิ่นเป็นอย่างดี ส่วนกิจกรรมอื่นๆทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติจะได้ทำการปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป

ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 -24 พฤศจิกายน 2562 อาตมาได้พักและร่วมกิจกรรมการศึกษาและปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข์อันดามันอย่างสุขสงบอบอุ่น ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่นยิ่งนัก และพุทธศาสนิกชนที่ล้วนใฝ่ธรรมมากหน้าหลายตา อาตมาได้บรรยายธรรมตามที่พุทธศาสนิกชนปรารถนาจะศึกษา ในวันแรกสองครั้งและสนทนาธรรมกันถึงบ่าย เย็นและดึกดื่น วันต่อมาได้บรรยายธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย บรรยายธรรมแก่เยาวชน 1 ครั้ง ภาคค่ำคณะทำงานทั้ง คุณประพันธ์และคุณกฤษณ์ได้นิมนต์ไปแสดงธรรมในงานบำเพ็ญกุศลศพคุณประยูร แสนพลที่วัดนิกรวราราม(วัดย่านยาว) คุณประยูรเคยรับราชการครูหลายโรงเรียนจนเกษียณอายุ จึงมีครูเกษียณและผู้ที่เคารพนับถือมาร่วมงานมากมายประมาณการด้วยสายตาคร่าวๆ ไม่น่าจะต่ำกว่า 300 คน นับว่า คณะทำงานของสวนโมกข์อันดามันได้เอาใจใส่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกมิติที่จะช่วยให้เพื่อนร่วมชาติร่วมศาสนาได้ศึกษาพุทธศาสนาจนมีความเข้าใจ จนสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆของชีวิตให้ผ่านพ้นไปและดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขตามสมควรแก่ธรรมที่ได้ปฏิบัติดีแล้ว ดั่งพระพุทธภาษิตที่ว่า ธัมโม สุจิณโณ สุขมาวหาติ ธรรมะที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้

ขอมอบบุญกุศลที่เกิดจากธรรมทานครั้งนี้แก่ท่านสาธุชนผู้อ่านทุกท่าน ขอความเข้าใจรู้แจ้งประจักษ์ในธรรม อันนำมาซึ่งความสุขสงบเย็นจงบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านตามสมควรแก่ธรรมที่ได้ปฏิบัติดีแล้วนั้นเถิด

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น.
สวนโมกข์อันดามัน ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 20

I want to show my thanks to the writer for bailing me out of this type of circumstance. After scouting through the world-wide-web and getting methods which are not helpful, I believed my entire life was well over. Living without the presence of strategies to the problems you have sorted out through this report is a serious case, as well as those which might have in a wrong way affected my entire career if I had not noticed your blog post. Your own ability and kindness in touching a lot of stuff was priceless. I am not sure what I would have done if I had not encountered such a solution like this. It's possible to at this moment relish my future. Thank you so much for this specialized and results-oriented help. I will not hesitate to endorse your web site to any person who would need guidelines on this issue.

 • ¼ÙéÊè§:
 • 27.153.180.141 Feb 20, 2020 @10:57 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 19

I simply wished to thank you so much again. I am not sure what I could possibly have taken care of in the absence of the type of secrets shared by you on such a subject. It was before the challenging issue for me personally, nevertheless viewing a new well-written avenue you resolved that made me to weep with joy. I am happy for this assistance and as well , expect you realize what a powerful job that you are undertaking teaching people by way of your web blog. I'm certain you've never come across any of us.

 • ¼ÙéÊè§: adidas zx flux
 • 27.153.203.157 Feb 16, 2020 @11:23 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 18

I am glad for writing to make you know what a amazing discovery my cousin's daughter enjoyed going through your webblog. She discovered such a lot of things, with the inclusion of what it is like to possess a very effective giving character to get many others easily grasp some impossible matters. You truly exceeded my expected results. I appreciate you for imparting such great, trusted, edifying and in addition easy thoughts on this topic to Mary.

 • ¼ÙéÊè§: nike air max 2017
 • 27.153.202.117 Feb 11, 2020 @09:40 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 17

I am writing to let you know what a fine discovery my princess found reading through your webblog. She came to understand many details, not to mention what it is like to have an excellent coaching spirit to have certain people without problems fully understand specified complicated subject matter. You undoubtedly did more than her expectations. Many thanks for presenting those useful, safe, revealing and even fun tips on the topic to Gloria.

 • ¼ÙéÊè§: supreme clothing
 • 27.153.202.117 Feb 07, 2020 @01:28 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 16

My husband and i were really excited Edward managed to finish off his basic research through the entire precious recommendations he grabbed out of your web page. It is now and again perplexing to just happen to be handing out tips and hints which other people could have been trying to sell. We fully understand we've got the blog owner to be grateful to for this. Those illustrations you have made, the easy blog navigation, the friendships you will assist to engender - it's all excellent, and it is making our son and our family recognize that that subject is interesting, which is certainly wonderfully vital. Thanks for all the pieces!

 • ¼ÙéÊè§: yeezy shoes
 • 110.89.40.138 Feb 03, 2020 @03:14 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 15

I enjoy you because of all your valuable effort on this site. My daughter enjoys setting aside time for investigations and it is easy to understand why. We know all of the lively ways you offer valuable techniques through the website and attract participation from others on the area so our favorite simple princess is actually studying a great deal. Take pleasure in the rest of the year. You're the one carrying out a terrific job.

 • ¼ÙéÊè§: yeezy shoes
 • 110.89.40.138 Jan 31, 2020 @05:25 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 14

I needed to compose you one very small word so as to give thanks once again for those beautiful views you've featured above. This is simply surprisingly generous with you to allow extensively precisely what many people might have sold as an e book to get some profit for themselves, even more so given that you could possibly have done it if you ever desired. Those basics also acted to become a great way to be certain that many people have similar eagerness like mine to understand way more with reference to this problem. I know there are numerous more pleasurable sessions up front for individuals who scan through your blog.

 • ¼ÙéÊè§: curry 6 shoes
 • 120.33.194.155 Jan 27, 2020 @02:38 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 13

I would like to show thanks to this writer just for rescuing me from this type of instance. Because of browsing throughout the world-wide-web and finding ideas that were not productive, I thought my life was well over. Existing without the strategies to the issues you have fixed by way of this article is a critical case, and the ones which may have in a negative way affected my entire career if I had not encountered your web site. Your good natural talent and kindness in touching the whole thing was invaluable. I am not sure what I would've done if I had not discovered such a solution like this. I'm able to now relish my future. Thank you very much for the high quality and sensible guide. I won't be reluctant to suggest the blog to any individual who should get support about this topic.

 • ¼ÙéÊè§: golden goose sneakers
 • 120.33.194.155 Jan 24, 2020 @05:57 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 12

I simply had to thank you so much all over again. I do not know the things that I would have undertaken in the absence of the tactics shared by you concerning such subject matter. It truly was a very daunting setting in my circumstances, nevertheless finding out the very specialized strategy you managed it took me to weep with contentment. Now i'm happier for the work and then pray you realize what an amazing job you happen to be carrying out training people today all through your web page. I am sure you have never met all of us.

 • ¼ÙéÊè§: michael kors outlet
 • 27.153.203.118 Jan 22, 2020 @10:55 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 11

Thanks a lot for providing individuals with remarkably breathtaking opportunity to discover important secrets from this blog. It really is so pleasing and as well , jam-packed with fun for me personally and my office mates to visit your web site at the least thrice per week to find out the latest things you will have. And indeed, we are usually satisfied for the remarkable advice you serve. Selected two tips in this post are honestly the simplest we've had.

 • ¼ÙéÊè§: supreme new york
 • 27.153.203.118 Jan 19, 2020 @12:50 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 10

I have to express my admiration for your kindness for people that must have help with in this content. Your very own commitment to getting the message around appears to be unbelievably invaluable and has without exception enabled many people just like me to arrive at their aims. Your warm and friendly tutorial means a great deal a person like me and even more to my office workers. Warm regards; from all of us.

 • ¼ÙéÊè§: vans
 • 120.33.194.134 Jan 13, 2020 @03:32 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 9

My wife and i got thrilled Michael managed to round up his web research while using the ideas he discovered in your web pages. It is now and again perplexing to simply continually be releasing hints people today have been selling. Therefore we discover we need you to give thanks to because of that. Those illustrations you have made, the simple site navigation, the friendships your site make it easier to promote - it's got all amazing, and it's facilitating our son in addition to our family recognize that that theme is cool, which is particularly essential. Many thanks for everything!

 • ¼ÙéÊè§: nike lebron 17
 • 110.89.40.60 Jan 09, 2020 @03:26 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 8

Thank you a lot for giving everyone such a pleasant chance to read critical reviews from this web site. It's usually very beneficial and also full of fun for me personally and my office friends to visit the blog a minimum of thrice every week to read the fresh issues you have. Of course, I'm just actually fulfilled concerning the very good concepts you serve. Certain 1 points in this posting are unequivocally the finest we have ever had.

 • ¼ÙéÊè§: golden goose
 • 110.89.40.60 Jan 06, 2020 @10:59 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 7

I must express some appreciation to this writer just for bailing me out of such a scenario. Just after scouting through the online world and getting notions which were not helpful, I believed my life was well over. Living devoid of the approaches to the problems you have sorted out all through your posting is a serious case, and those which may have badly affected my entire career if I hadn't noticed your site. Your understanding and kindness in handling everything was very useful. I don't know what I would have done if I hadn't encountered such a point like this. It's possible to at this point relish my future. Thank you so much for the expert and sensible help. I won't be reluctant to propose your web blog to any individual who would like counselling about this matter.

 • ¼ÙéÊè§: jordan store
 • 27.153.183.167 Jan 02, 2020 @02:25 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 6

I want to express my respect for your generosity giving support to individuals that actually need help on this particular niche. Your very own dedication to getting the solution all-around became quite functional and have constantly allowed folks like me to arrive at their objectives. Your entire warm and helpful publication denotes a lot a person like me and far more to my mates. Many thanks; from all of us.

 • ¼ÙéÊè§: yeezy boost
 • 27.153.183.167 Dec 30, 2019 @09:36 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 5

I wanted to draft you this tiny observation to be able to thank you the moment again relating to the extraordinary tips you've shared on this page. This is pretty open-handed of people like you to provide unreservedly all many people would've distributed as an e book to make some profit for their own end, especially now that you might have done it in case you considered necessary. These good tips as well acted as a fantastic way to be certain that some people have a similar passion similar to my own to know the truth a lot more on the subject of this matter. I'm certain there are some more pleasant sessions up front for those who find out your blog post.

 • ¼ÙéÊè§: supreme clothing
 • 27.153.182.97 Dec 26, 2019 @11:22 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 4

I simply had to thank you so much again. I am not sure what I might have achieved in the absence of the points shown by you over my area. It seemed to be a very horrifying difficulty in my circumstances, but taking a look at a expert style you processed it made me to cry for delight. Now i am happier for your guidance and thus pray you find out what a great job you're accomplishing teaching others using a site. I'm certain you have never come across any of us.

 • ¼ÙéÊè§: yeezy 500
 • 27.153.181.185 Dec 21, 2019 @10:59 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 3

I together with my buddies were studying the best secrets on your web page and so instantly I got a horrible suspicion I never expressed respect to the site owner for those strategies. The ladies are actually as a result excited to study them and have now clearly been loving them. Thanks for really being considerably helpful and for going for these kinds of perfect areas millions of individuals are really needing to understand about. My personal sincere apologies for not expressing gratitude to you earlier.

 • ¼ÙéÊè§: fitflop sale
 • 27.153.181.185 Dec 17, 2019 @01:45 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 2

Would you be interested by exchanging links?

 • ¼ÙéÊè§: adidas nmd
 • 117.26.241.88 Dec 03, 2019 @08:16 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

I am typically to running a blog and i really recognize your content. The article has actually peaks my interest. I'm going to bookmark your website and maintain checking for brand spanking new information.

 • ¼ÙéÊè§: golden goose
 • 117.26.241.88 Dec 01, 2019 @08:05 AM
ฉบับที่
480
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข