ดูโลก ดูธรรม และดูใจ
โดย ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา
กฐินวัดพุทธปัญญา


พระสงฆ์และญาติโยมชาววัดพุทธปัญญา โพโมน่า
ตั้งแต่ยังไม่ออกพรรษา เวลาเดินทางไปไหน ได้พบกับคนรู้จักกัน มักจะถามว่า “จะทอดกฐินหรือไม่ ถ้ามีทอดกฐินจะมีเมื่อไร” จึงตอบผู้ถามไปว่า “ปีนี้ที่วัดพุทธปัญญามีงานทอดกฐินในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561” เริ่มงานตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รายการภาคเช้า เป็นไปตามปกติ คือ เริ่มด้วยการสวดมนต์ ทำวัตรเช้าแปล ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน กรวดน้ำรับพร


ครั้นพอถึงภาคบ่าย เวลา 13.00 น. เจ้าภาพกฐินและพุทธศาสนิกชนพร้อมกันกล่าวคำถวายจีวร เพื่อถวายให้พระสงฆ์ได้กรานกฐินตามสังฆกรรมที่มีอยู่ตามพระธรรมวินัย เมื่อคณะสงฆ์รับผ้าจีวรมาแล้ว ก็จะสวดอปโลกนกรรม คือ การปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์ว่าจะมอบผ้านี้แก่พระภิกษุสงฆ์รูปใด พระภิกษุที่สวดอปโลกนกรรมจะมี 2 รูป

รูปที่ 1 สวดนำเสนอความเป็นมาของผ้าว่ามีความบริสุทธิ์ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาต ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาช่วยกันขวนขวายนำมาถวาย เมื่อจบลงแล้ว

รูปที่ 2 จะพิจารณาว่า ภิกษุรูปใดควรได้รับการครองผ้ากฐินนี้ แล้วนำเสนอชื่อ เมื่อเสนอชื่อแล้วจบลงด้วยการขอมติต่อสงฆ์ว่า ท่านผู้ใดเห็นว่าพระภิกษุรูปนี้ไม่สมควรครองผ้ากฐิน ขอให้ทักท้วงขึ้นท่ามกลางสงฆ์ ท่านผู้ใดเห็นสมควรให้ภิกษุรูปนี้ครองผ้ากฐิน ขอให้เปล่งสาธุการขึ้น
   
ถ้ามีการทักท้วงต้องเสนอพระภิกษุรูปใหม่ ถ้าเหมาะสมก็เปล่งสาธุการพร้อมกัน ส่วนใหญ่พระภิกษุสงฆ์ภายในวัดได้ตกลงเป็นการภายในกันแล้ว เมื่อเวลาทำสังฆกรรมจริงๆก็เป็นไปด้วยความราบรื่น เพราะมีการซักซ้อมกระบวนการต่างๆอย่างราบรื่นมาก่อนถึงเวลาสังฆกรรมจริงๆ เมื่อสงฆ์สาธุการขึ้นพร้อมกันแล้ว จึงถวายผ้าแก่พระคู่สวด คณะสงฆ์ก็จะนำผ้าเข้าสู่เขตสีมาเพื่อสวดญัตติทุติยกรรมมอบผ้าแก่พระภิกษุสงฆ์ ที่คณะสงฆ์ลงความเห็นว่าเป็นผู้ควรครองกฐินเพื่อจะได้กรานกฐินต่อไป

 เมื่อพระภิกษุรูปที่ครองผ้าได้กรานกฐินแล้ว จะรายงานคณะสงฆ์ว่า ได้กรานกฐินอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยทุกประการแล้ว ขอคณะสงฆ์จงอนุโมทนาเถิด พระสงฆ์ในที่ประชุมกล่าวคำอนุโมทนาแสดงความยินดีที่พระผู้ครองผ้ากฐินกรานกฐินสำเร็จลงด้วยดีตามพระธรรมวินัย เมื่อพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงกล่าวอนุโมทนาจบลง พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบ 3 เดือนและได้อนุโมทนากฐินนี้ ได้รับอานิสงส์ตามพระธรรมวินัยทันที และอานิสงส์กฐินนี้จะมีเวลาตั้งแต่วันครองและอนุโมทนากฐินไปถึงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 ข้อผ่อนปรนต่างๆที่ได้รับเป็นการชั่วคราวนี้ก็ต้องปฏิบัติตามปกติทุกประการตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน 4 เป็นต้นไปเรียกว่า สิ้นอานิสงส์กฐิน
   

ข้อปฏิบัติและข้อผ่อนปรน เช่น

1 ตามปกติ เวลาพระภิกษุสงฆ์เดินทางไปไหน ต้องบอกลาพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดก่อนเสมอ แต่เมื่อได้รับอานิสงส์กฐินแล้วเวลาเดินทางไปไหนไม่ต้องบอกลา ไม่มีโทษทางพระวินัยและได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้น

2 ตามปกติ เวลาออกจากวัดต้องครองผ้าครบ 3ผืนหากขาดผืนใดผืนหนึ่งจะมีโทษตามพระวินัยบัญญัติ แต่เมื่อได้รับอานิสงส์กฐินแล้ว จะได้รับการผ่อนปรนเวลาเดินทางไปไหน นำผ้าไปไม่ครบ 3 ผืนก็ไม่มีโทษตามพระวินัยบัญญัติ

3 ตามปกติ ประเพณีการฉันของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย พระภิกษุจะฉันอาหารในบาตรของตนๆ แต่เมื่อได้รับอานิสงส์กฐินแล้วฉันเป็นหมู่คณะรวมกันได้

4 ตามปกติ จะเก็บจีวรหรือผ้าที่เกินจากไตรจีวร ที่เรียกว่า อดิเรกจีวร ได้ไม่เกิน 10 วันต้องสละเป็นของสงฆ์ แต่เมื่อรับอานิสงส์กฐินแล้ว สามารถเก็บไว้ได้เกิน 10 วัน

5 ตามปกติจีวรที่เกิดขึ้นต้องตกเป็นของสงฆ์ แต่เมื่อได้รับอานิสงส์กฐินแล้ว จีวรนั้นเป็นของพระรูปที่ทายกทายิกาถวาย ท่านเก็บไว้เป็นของท่านได้

พิจารณาดูอานิสงส์กฐินแล้วพระพุทธเจ้าทรงเมตตาต่อพระสงฆ์มาก เนื่องจากผ้านุ่ง ผ้าห่ม และอาหารสำหรับพระสงฆ์ในยุคพุทธกาล เป็นของหายากพระสงฆ์ดำรงชีวิตด้วยข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อม และพระธรรมวินัยด้วยความยากลำบาก เมื่อได้รับอานิสงส์กฐินแล้วทรงผ่อนปรนให้พระสงฆ์ได้รับความสะดวกในการดำรงชีวิตระยะหนึ่งโดยไม่ต้องกังวลกับโทษแห่งพระวินัยนัก ส่วนข้อปฏิบัติต่างๆที่ส่งเสริมการประพฤติพรหมจรรย์ที่เป็นไปเพื่อการขูดเกลาก็ยังคงเป็นไปตามพระธรรมวินัยทุก ประการ
   
การที่พุทธศาสนิกชนได้ขวนขวายหาผ้าจีวรมาถวายพระภิกษุสงฆ์เพื่อกรานกฐิน จึงเป็นการแสดงความเมตตากรุณาต่อพระภิกษุสงฆ์ตามรอยพระยุคลบาทของพระบรมศาสดา อันนับได้ว่า กฐินทานนี้เป็นกาลทานที่ บำเพ็ญได้เฉพาะกาลคือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึง วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 นอกเหนือจากเวลาดังกล่าวนี้จะทำบุญกฐินไม่ได้อีก การทำบุญในงานกฐิน คือ การทำบุญพิเศษอย่างแท้จริง พิเศษด้วยกาลเวลา พิเศษด้วยการเป็นสังฆทาน พิเศษด้วยความสมัครสมานสามัคคี พิเศษตรงที่มีจิตใจดีงามทุกการกระทำ
   
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นี้จึงเป็นวันดีที่ท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาจะได้มาวัดพุทธปัญญา เพื่อร่วมงานกฐินสามัคคี จะได้ คิดดี ทำพูดดี ทำดีร่วมกัน เพื่อพบปะสังสรรค์คนดี มีจิตกุศล เป็นมิ่งมงคล ส่งผลให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ และพละ สงบร่มเย็นในร่มพระธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป


วันที่ 4 พฤศจิกายน 61 เวลา 6.55 น.            
วัดพุทธปัญญานันทาราม เมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
423
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข