ดูโลก ดูธรรม และดูใจ
โดย ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา
กราบพระพุทธปฏิมา

ก้าวแรกแห่งการสัมผัสพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัย คือ การกราบพระพุทธปฏิมา ที่ประดิษฐานอยู่ในธรรมศาลา หรือ ที่โรงฉันของวัดในหมู่บ้าน ครูคนแรกที่สอนให้เรากราบพระพุทธปฏิมาคือ คุณแม่ ผู้นำพาลูกน้อยติดสอยห้อยตามเข้าวัด เพื่อจะได้ร่วมทำบุญสร้างความดีกับคุณแม่ตั้งแต่เล็กแต่น้อย เมื่อคุณแม่สอนให้กราบพระก็กราบพระด้วยความว่าง่าย เพราะเด็กๆจะติดแม่ เชื่อฟังแม่ รักแม่ อาศัยแม่ทุกอย่าง แม่จึงกลายเป็นผู้สร้างลูกในทุกด้านที่สำคัญ รวมทั้งเรื่องจิตวิญญาณเรื่องศาสนา
    เมื่อโตขึ้นพอจะรับฟังสิ่งที่ลึกซึ้งได้มากขึ้น ได้พบครูอาจารย์ที่เข้าใจพระพุทธปฏิมาทั้งในมิติแห่งพุทธศิลป์และพุทธธรรม ได้อธิบายเรื่องการกราบพระพุทธปฏิมาอย่างลึกซึ้งขึ้นโดยอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธปฏิมา พระพุทธคุณ และพุทธานุสติเชื่อมโยงกันผูกพันร้อยรัดเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันเกษม

    พระพุทธปฏิมาถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธคุณ ซึ่งได้แก่พุทธธรรม 3 ประการ คือ พระมหากรุณาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณ ทุกครั้งที่ได้พบ ได้เห็นพระพุทธปฏิมาไม่ว่าที่ใดใจก็น้อมไปถึงพระคุณทั้ง 3 อันนับได้ว่า เป็นการเจริญพุทธานุสติ

    เราจึงเห็นว่า ก่อนจะก้มลงกราบพระ ผู้กราบสงบใจอยู่ขณะหนึ่งสั้นๆ เพื่อตั้งสติ รำลึกถึงพระมหากรุณาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณ พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า จิตเกิดดับรวดเร็วเป็นขณะๆ ขณะใดจิตระลึกถึงสิ่งใด สิ่งนั้นก็ปรากฏขึ้นทันที เมื่อได้ระลึกถึงพระพุทธคุณ ขณะที่จิตระลึกนั้น เอิบอาบไปด้วยความกรุณา เมตตา บริสุทธิ์และปัญญา เป็นการถ่ายทอดพระพุทธคุณจากองค์พระปฏิมาเข้าสู่จิตใจ การได้กราบพระพุทธปฏิมา จึงนำพาให้จิตได้เข้าถึงมหากุศลอยู่เนืองๆ

    การกราบพระพุทธปฏิมาจึงเป็นการเข้าถึงพระพุทธคุณที่เพียบพร้อมทั้งกาย วาจา และใจ ทุกครั้งที่กราบพระพุทธปฏิมา อาจจะมีการสวดบทนะโมฯ หรือ บทอะระหังฯ ไปด้วย เพราะจะได้เข้าถึงพระพุทธคุณได้ครบ กล่าวคือ การกราบ 3 ครั้งเป็นการเข้าถึงด้วยกาย การกล่าวบทสรรเสริญพระพุทธคุณ เป็นการเข้าถึงพระพุทธคุณทางวาจา การน้อมพระพุทธคุณทั้ง 3 ประการมาไว้ในใจ เป็นการเข้าถึงทางใจ อันสัมผัสพระคุณนั้นได้โดยตรง

    จิตที่ก้าวเข้าสู่พระพุทธคุณจะเป็นจิตที่มีกรุณา บริสุทธิ์และปัญญา เป็นจิตที่มีคุณภาพสูง จิตชนิดนี้นำความสงบสุขมาแก่ตนและผู้อื่นได้ การได้สัมผัสพระคุณผ่านพุทธานุสตินี้ได้ชื่อว่า ได้เฝ้าพระพุทธเจ้า ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต หรือ ผู้ใดเห็นธรรมก็จะเห็นพระองค์ ผู้ใดเข้าถึงธรรม ผู้นั้นเข้าถึงพระองค์ ผู้ใดพึ่งธรรม ผู้นั้นได้พึ่งพระพุทธเจ้า ผู้ใดมีจิตรู้ตื่นเบิกบาน ผู้นั้นย่อมเข้าถึงองค์พุทธเจ้าพระองค์จริง

    การกราบพระพุทธปฏิมาอย่างถูกต้อง ย่อมนำผู้กราบให้เข้าถึงพุทธธรรม พุทธานุสติและเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอันเป็นอมตะที่ทุกคนสัมผัสได้ผ่านพุทธานุสติ หรือ ผ่านความรู้สึกรู้ตื่นเบิกบาน อันเป็นการเดินตามรอยพระพุทธบาทอย่างใกล้ชิด การเข้าถึงพระพุทธคุณ พุทธธรรม และพุทธานุสติ คือ การเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่พึ่งได้จริงดั่งคำที่เรากล่าวเข้าถึงพระพุทธเจ้ากันเสมอว่า พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ นั่นแล.

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.38 น.
วัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
   

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
450
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข