มุมสงบของชีวิต
เยือนวัดอตัมมยตาราม

อาตมาออกเดินทางจากสถานีรถไฟ Union Station ชิคาโกโดยรถไฟ Amtrak บ่ายวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 14.15 น. ถึงสถานีรถไฟ King street ซีแอตเติล วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 9.35 น. โดยมี ท่านเจ้าคุณพระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์และคณะเดินทางมารับแล้ว นำไปพักที่วัดอตัมมยตาราม เมืองวูดดินวิลล์ รัฐวอชิงตัน เมื่อถึงวัดแล้ว ท่านเจ้าคุณได้จัดให้พักที่ กุฏิพลังศรัทธา ซึ่งทันตแพทย์เอกพจน์และคุณฐิติพร แจ่มจันทร์สร้างถวาย ตั้งอยู่ในป่าหลังวัดอตัมมยตาราม อันเป็นมุมสงบสงัด สมควรเป็นที่หลีกเร้นพักกายพักใจของผู้ใฝ่สงบ

วัดอตัมมยตาราม ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2541 เป็นเวลา 19 ปีมาแล้ว เนื้อที่ของวัดประมาณ 5 เอเคอร์ ตอนเริ่มมาซื้อที่สร้างวัด มีบ้านหลังเดียวสามชั้น โดยนับรวมทั้งชั้นล่างสุด คือ basement รวมเป็นสามชั้น พระภิกษุสงฆ์พักชั้นบน เมื่อต้องรับแขก ทำวัตรสวดมนต์ไหว้พระ ปรุงอาหาร ฉันภัตตาหาร และกิจกรรมอื่นๆ ก็ใช้พื้นที่ชั้นกลาง ส่วน basement ชั้นล่างสุด ใช้เป็นสำนักงาน เป็นที่พักของญาติโยมที่มาเยี่ยมเยือนและปฏิบัติธรรมชั่วคราว เป็นคลังเก็บหนังสือธรรมะ เป็นโรงพิมพ์ผลิตอตัมมยตาสาร อันเป็นวารสารประจำเดือนของวัด เป็นที่สำเนาเทป และซีดีธรรมะเพื่องานธรรมทาน

อาคารหลังนี้ใช้งานมากมายหลายอย่างสมกับคำที่เรียกว่า อาคารอเนกประสงค์ อย่างแท้จริง

วัดอตัมมยตาราม เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญและฝึกฝนกาย วาจา และใจผ่านกิจกรรมต่างๆตามประเพณีไทยและประเพณีชาวพุทธทั่วไปที่ไม่เจาะจงเฉพาะคนไทย ตามแนวทางแห่งบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการคือ

1 การถวายทาน แต่ละวันพุทธศาสนิกชนชาวไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม จะเข้าวัดมาถวายทาน เนื่องในโอกาสต่างๆของชีวิต เช่น วันเกิด ทำบุญอุทิศแก่ผู้วายชนม์ เช่น บิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุคคลที่รักเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงกัน ทำบุญเพื่อความร่มเย็นของชีวิต ทำบุญเพื่อสะสมบุญและวาระอื่นๆตามความเหมาะสม

2 เป็นสถานที่สมาทานศีล พุทธศาสนิกชนที่ตั้งมั่นในศีล เห็นศีล คุณค่าของศีลว่า คือ การงดเว้นจากความชั่วทางกายวาจาและใจโดยตรง เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ เป็นวิถีแห่งโภคทรัพย์ อริยทรัพย์ และพระนิพพาน ความสงบสุขร่มเย็นในชีวิต จึงได้มาสมาทานศีล 5 และศีล 8 กันเป็นประจำทั้งในเวลาปกติ ในเทศกาลพิเศษ และในภาคเข้าพรรษา

3 เป็นสถานที่เจริญภาวนา วัดอตัมมยตาราม เป็นสถานที่เจริญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย อเมริกัน กัมพูชา ลาว และเวียตนาม ที่มีผู้มาเจริญภาวนามิได้ขาด และได้จัดให้วันพุธ เป็นวันเจริญภาวนาพิเศษสำหรับชาวอเมริกันโดยตรง แต่ต่อมาพุทธศาสนิกชน ทั้งไทยลาว เวียตนามและกัมพูชา ก็แวะเวียนมาร่วมภาวนามิได้ขาด

4 เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญในข้อเวยยาวัจจมัย คือ การบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน พุทธศาสนิกชนที่มีจิตอาสาทั้งหนุ่มสาวเฒ่าแก่เมื่อมีเวลาก็อาสาสมัครมาช่วยขับรถ มาช่วยทำความสะอาดสถานที่ ทำสวน ปรุงอาหาร ปลูกต้นไม้ ทั้งปวงทั้งหลายล้วนขวนขวายเพื่อบุญ เพื่อสลายความเห็นแก่ตัว ลดความเห็นแก่ตัวลงจนไม่มีตัวตนจะเห็น

5 เป็นบำเพ็ญอปจายนมัย คือ คนที่มาวัดมีทุกเพศทุกวัย เมื่อพบหน้าสนทนา วิสาสะต่อกัน กลายเป็นญาติมิตรกัน ดั่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความสนิทสนม เป็นญาติอย่างยิ่ง” เมื่อสนิสนมกันแล้ว ทุกครั้งที่พบกันจะแสดงความเคารพต่อกันด้วยความอ่อนโยน การแสดงความเคารพต่อกันนี้เองคือ บุญชนิดหนึ่งชื่อว่า “อปจายนมัย แปลว่า บุญสำเร็จด้วยการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีวัยสูงกว่า” อันเป็นบุญที่พุทธศาสนิกชนได้ทำกันมากที่สุด แต่อาจจะเป็นที่รู้จักกันไม่กว้างขวางนัก

6 เป็นสถานที่ฟังธรรมและศึกษาธรรมของพุทธศาสนิกชนระดับนานาชาติ ทุกวันอาทิตย์ ทุกวันธรรมดา มีการบรรยายธรรมสลับกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีเอกสารและหนังสือทางพระพุทธศาสนาทั้งภาษาไทย อังกฤษและภาษาลาวไว้แจกจ่ายแก่พุทธศาสนิกชนอย่างมากมาย อาจจะกล่าวได้ว่า วัดอตัมมยตารามเป็นวัดไทยในพระพุทธศาสนาวัดเดียวที่แจกหนังสือพระพุทธศาสนามากที่สุดในโลกให้แก่พุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวาง เพราะท่านเจ้าคุณพระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ ได้จับวัฒนธรรมกระแสหลักของอเมริกันได้ว่า เป็นประเทศที่ประชากรชอบอ่านหนังสือมาก การแจกธรรมะภาคภาษาอังกฤษลงไปสู่สังคมอเมริกันจึงเป็นการเผยแผ่พุทธธรรมที่ตรงประเด็นถูกที่ ถูกทาง ถูกเวลา ถูกบุคคลเลยทีเดียว

7 เป็นสถานที่ฟังธรรม ปัจจุบันนี้ วัดอตัมมยตาราม ด้วยความร่วมมือของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ชาวเอเชีย ตลอดถึงอเมริกัน ได้ร่วมกันสร้างศาลาธรรมโกศาจารย์ เป็นสถานที่ปฏิบัติภาวนาและฟังธรรมขึ้นมาอย่างกว้างขวางสวยงาม ใช้เป็นที่ฟังธรรมและภาวนาสำหรับผู้ใฝ่ธรรมและภาวนาตลอดเวลา นอกจากวัดอตัมมยตารามจะจัดให้มีการแสดงธรรมและฟังธรรมตามรูปแบบทั่วไปตลอดเวลาแล้ว วัดอตัมมยตาราม ยังมีการศึกษาธรรมแบบเจาะลึกด้วยการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมได้ศึกษาเล่าเรียนกันอย่างเต็มที่ มาถึงวันนี้กล่าวได้ว่า วัดอตัมมยตารามเป็นศูนย์การเรียนธรรมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอเมริกา ที่มีนักเรียนทั้งไทยและอเมริกาเข้าสอบมากที่สุด

8 เป็นแหล่งแห่งการกรวดน้ำทำบุญ ที่พุทธศาสนิกชนมาทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญแก่บุคคลที่ตนเองรักเคารพ นับถือ ที่เรียกว่า “ปัตติทานมัย ซึ่งแปลว่า บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ” ซึ่งเป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนไทยและพุทธศาสนิกชนสายตะวันออกเฉียงใต้นิยมกระทำมากที่สุด เพราะเป็นวิธีสื่อความรักความปรารถนาดีต่อบุคคลที่รักและเคารพแม้จากไปแล้ว ก็ไม่มีวันลืมเลือนจากใจ

9 เป็นสถานที่บำเพ็ญอนุโมทนามัย เหล่าพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทำบุญที่วัดอตัมมยตาราม ล้วนยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงออกซึ่งการอนุโมทนายินดีแก่ผู้อื่นที่ได้มีโอกาสมาทำบุญร่วมกัน นับเป็นการทำบุญที่สำคัญที่จะสลายความอิจฉาริษยาอันเป็นเหตุแตกสามัคคีและสร้างความอนุโมทนายินดีอันเป็นแนวทางสร้างความสามัคคีที่จะอยู่ร่วมกันด้วยสันติและสามัคคีอันเป็นสังคมอุดมธรรมสืบไป

 10 เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญ ในข้อที่ว่า “ทิฏฐุชุกรรม คือ การทำความเห็นให้ตรงต่อพุทธธรรม” บรรดากระบวนการทำบุญที่ผ่านมาโดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การให้การศึกษาทุกๆด้านล้วนมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่การทำความเห็นให้ตรงตามพระพุทธประสงค์แห่งองค์สมเด็จพระสัมพุทธเจ้า คือ ใช้ธรรมะทั้งหลายป้องกันใจให้ เป็นอิสระจากกิเลสที่บีบคั้นใจทั้งสิ้น

วัดอตัมมยตารามเป็นศูนย์รวมกิจกรรมชุมชน ที่สำคัญในซีแอตเติลไปถึงประเทศแคนาดาในส่วนเมืองแวนคูเวอร์ นอกจากวัดอตัมมยตารามจะดูแลด้านงานพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งแล้ว ยังให้บริการชุมชนที่สำคัญ เช่น การทำหนังสือเดินทางในกิจกรรมกงสุลสัญจรที่จัดขึ้นทุกปีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยที่ไม่ต้องเดินทางไปทำหนังสือเดินทางถึงมหานครลอสแอนเจลิส

วัดอตัมมยตาราม เป็นศูนย์วัฒนธรรมด้าน ภาษา เสื้อผ้า และอาหาร ที่สำคัญที่ผู้รักวัฒนธรรมได้นำไปแสดงกันเป็นประจำ ร้านอาหารไทยไม่ต่ำกว่า 300 ร้านล้วนให้การสนับสนุนวัดอตัมยยตารามในทุกด้านและร้านอาหารเหล่านี้ คือแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญที่แสดงออกถึงอัตตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งการดำรงชีพของคนไทยได้อย่างลึกล้ำ นอกจากนี้วัดอตัมมยตารามยังเป็นศูนย์ศึกษาภาษาไทย ที่จัดการเรียนการสอนแบบวัฒนธรรมไทยแท้โดยพ่อแม่ผู้ปกครองและพระสงฆ์ช่วยกันสอนลูกหลานของตนเอง โดยเชื่อมโยงชุมชน ครอบครัว วัด เข้าด้วยกัน การเรียนการสอนแบบนี้ทำให้อุดมการณ์ร่วมระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียนหรือบวร กลายเป็นความจริงที่สัมผัสได้ให้ประโยชน์ในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและจิตวิญญาณอย่างแท้จริง และกิจกรรมนี้เองคือรากแห่งวัฒนธรรมไทยอันสำคัญที่จะหยั่งรากลึกลงในใจของเยาวชนไทยอเมริกันที่เติบโตอย่างมีรากฐาน และจะช่วยกันรักษาวัฒนธรรมไทยและจรรโลงพระพุทธศาสนาไว้ได้เป็นอย่างดี

โดยภาพรวม วัดอตัมมยตาราม เป็นวัดในพระพุทธศาสนาทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษา ปฏิบัติและเผยแผ่พระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมไว้ได้อย่างเข้มแข็งแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา


วัดอตัมมยตาราม เมืองวูดดินวิลล์ ซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน
วันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 10.20 น.

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 38

I like the efforts you have put in this, thanks for all the great blog posts. Houston Tantra - Tantric Sexuality 3131 Memorial Ct. Suite 301 Houston, TX 77007 (832) 615 6425
Wholesale Handbags http://www.fashionestore.top

 • ¼ÙéÊè§: Wholesale Handbags
 • 217.146.88.163 Mar 20, 2019 @06:14 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 37

Straightforward and written well, I appreciate for the info! I can tell that youre very knowlegeable. Im launching an online site soon, along with your information can be quite helpful for myself.. Thanks for your help and also wishing everyone the achievement in your business.
Coast Dresses online http://www.coastdressestore.com

 • ¼ÙéÊè§: Coast Dresses online
 • 23.95.204.13 Mar 09, 2019 @10:20 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 36

Dont be fooled by.
russell & bromley handbags http://www.eccoshoesuoutletstore.com

 • ¼ÙéÊè§: russell & bromley handbags
 • 204.44.77.145 Mar 09, 2019 @04:50 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 35

frenssen roces rubberhead sturgis brilliance stabiliser financially thorman bunkumin
Parajumpers Jacket http://www.parajumpersa.com

 • ¼ÙéÊè§: Parajumpers Jacket
 • 172.245.60.246 Mar 09, 2019 @12:26 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 34

Howdy, I was looking for Web Design and SEO company located in Glasgow. I believe that Micrositez would be the best choice. Thanks!
Louis Vuitton Shoes http://www.bageshop.top

 • ¼ÙéÊè§: Louis Vuitton Shoes
 • 172.245.60.246 Mar 09, 2019 @04:10 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 32

Spot on with this write-up, I actually assume this website needs rather more consideration. I'll most likely be again to learn rather more, thanks for that info.
parajumpers online http://www.parajumperjacketoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: parajumpers online
 • 23.94.32.214 Mar 08, 2019 @04:22 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 31

sized jolliffe kozderonas cussed domed krong retrospect snowdrops haghios
Hermes Outlet http://www.louisvuittonuhandbag.store

 • ¼ÙéÊè§: Hermes Outlet
 • 173.234.100.86 Mar 08, 2019 @02:58 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 30

Toshiba Mini netbook computer NB 305 Sound Troubles? Heres my problem:I obtained a Toshiba Netbook NB 305 weekly ago. It uses Microsoft windows 7. My sound right out the speakers is either seriously quiet or no sound in any way! Also, my mic is rather sensitive (even a light tap within the keyboard is very loud) as well as turns on and away at random times. These days to hear the mic, Id to plug in this earphones. Even worse, my mic can detect sounds which might be on the laptop although not sounds only a foot or so away! I havent downloaded and also installed anything yet because I wish to know if its worth in advance. Any ideas? Thanks!
Louis Vuitton Scarf http://www.louisvuittonhandbage.top

 • ¼ÙéÊè§: Louis Vuitton Scarf
 • 107.174.226.201 Mar 08, 2019 @06:24 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 29

When I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any means youll be able to take away me from that service? Thanks!
Hermes Bags http://www.shopbaglouisvuitton.top

 • ¼ÙéÊè§: Hermes Bags
 • 206.41.179.225 Mar 08, 2019 @01:31 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 28

Just thought I would comment and say superb theme, did you create it yourself? Looks really good!
Chanel Handbags http://www.louisvuittonebag.top

 • ¼ÙéÊè§: Chanel Handbags
 • 206.41.179.225 Mar 07, 2019 @08:36 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 27

Have you ever ever considered including extra movies to your blog posts to keep the readers more entertained? I mean I simply learn by your complete article of yours and it was fairly good but since Im more of a visual learner,I discovered that to be extra useful effectively let me know the way it seems! I love what you guys are always up too. Such clever work and reporting! Sustain the great works guys Ive added you guys to my blogroll. This can be a great article thanks for sharing this informative information.. Ill go to your weblog regularly for some newest post. Anyway, in my language, there are usually not much good source like this.
Cheap Replica Handbags http://www.pierrehardye.com

 • ¼ÙéÊè§: Cheap Replica Handbags
 • 173.234.100.125 Mar 07, 2019 @11:55 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 26

I like the look of your blog and I'm going to do a similar thing with mine. Do you have the theme or where you get the theme from please?
Parajumpers jacket http://www.parajumperus.com

 • ¼ÙéÊè§: Parajumpers jacket
 • 206.41.179.225 Mar 07, 2019 @11:01 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 25

Heard about this website from my friend. He pointed me right here and informed me I'd find what I need. He was correct! I acquired all the questions I had, answered. Did not even take long to seek out it. Adore the fact that you made it so simple for individuals like me.
russell and bromley loafers http://www.eastarshoes.com

 • ¼ÙéÊè§: russell and bromley loafers
 • 206.41.179.134 Mar 07, 2019 @12:42 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 24

a lot lately with my father so hopefully this will get him to see my point of view. Fingers crossed! mortgage bankers ny
Westcomb Chrome Jacket http://www.westcombu.com

 • ¼ÙéÊè§: Westcomb Chrome Jacket
 • 172.245.60.246 Mar 06, 2019 @10:19 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 23

Nice to become visiting your blog again, it has been months for me. Properly this article that ive been waited for so lengthy. I will need this article to total my assignment in the university, and it has exact same topic with your post. Thanks, wonderful share.
Ted Baker Clothes http://www.tedbakerasale.com

 • ¼ÙéÊè§: Ted Baker Clothes
 • 206.41.179.30 Mar 06, 2019 @02:59 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 22

important How much time do you spend updating this blog every day? Wow is all I can say. Thanks again.
Louis Vuitton Wallets http://www.jimmiychoo.com

 • ¼ÙéÊè§: Louis Vuitton Wallets
 • 107.174.228.144 Mar 06, 2019 @08:41 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 21

I wonder how you got so good. HaHa! This is really a fascinating blog, lots of stuff that I can get into. One thing I just want to say is that your design is so perfect! You certainly know how to get a girls attention! Im glad that youre here. I feel like Ive learned something new by being here.
Vivienne Westwood Clothing http://www.viviennewestwoode.com

 • ¼ÙéÊè§: Vivienne Westwood Clothing
 • 107.174.228.149 Mar 06, 2019 @05:17 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 20

whoah this weblog is magnificent i love studying your posts. Stay up the great work! You understand, many people are hunting around for this information, you can help them greatly.
Bcbg max azria http://www.valenetino.com

 • ¼ÙéÊè§: Bcbg max azria
 • 172.245.60.231 Mar 05, 2019 @07:57 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 19

Excellent information here. This interesting post made me smile. Maybe if you throw in a couple of pics it will make the whole thing more interesting.
melissa vivienne westwood http://www.viviennewestwood.store

 • ¼ÙéÊè§: melissa vivienne westwood
 • 206.41.179.134 Mar 05, 2019 @07:32 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 18

Im still learning from you, as Im trying to reach my goals. I absolutely enjoy reading all that is written on your site.Keep the information coming. I loved it!
Cheap Replica Handbags http://www.lvhandbagshop.top

 • ¼ÙéÊè§: Cheap Replica Handbags
 • 207.244.117.181 Mar 05, 2019 @09:59 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 17

I genuinely enjoy looking through on this internet site , it has got good posts .
Moncler online http://www.monclereoutletsale.com

 • ¼ÙéÊè§: Moncler online
 • 173.234.100.240 Mar 05, 2019 @06:15 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 16

There is apparently a lot to identify about this. I assume you made certain good points in features also.
new vivienne westwood http://www.viviennewestwood.store

 • ¼ÙéÊè§: new vivienne westwood
 • 104.160.11.20 Mar 04, 2019 @11:57 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 15

I just added this feed to my bookmarks. I enjoy reading your posts. Thank you!
Bordelle Stockings http://www.monsoonoutletesale.com

 • ¼ÙéÊè§: Bordelle Stockings
 • 107.174.228.149 Mar 04, 2019 @05:21 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 14

This blog seems to get a good ammount of visitors. How do you get traffic to it? It offers a nice individual twist on things. I guess having something authentic or substantial to post about is the most important factor.
Russell And Bromley shoes http://www.eccoshoesalesoutletstore.com

 • ¼ÙéÊè§: Russell And Bromley shoes
 • 173.234.100.102 Mar 04, 2019 @01:45 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 13

keep up the good work on the blog. I kinda like it! Could use some more frequent updates, but im sure you got more or better stuff to do , hehe.
bcbg shoes http://www.bcbgmaxazriaoutlets.com

 • ¼ÙéÊè§: bcbg shoes
 • 173.234.100.86 Mar 04, 2019 @04:46 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 12

There are some interesting points in this clause but I dont know if I see all of them eye to heart. There is some validity but I will take hold legal opinion until I look into it further. Good clause, thanks and we want more! Added to FeedBurner as well.
ECCO Performance shoes http://www.eccoeoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: ECCO Performance shoes
 • 206.41.179.132 Mar 04, 2019 @03:50 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 11

Awesome website you have here, its well made and has very good data.
Chanle http://www.louisvuittonebags.store

 • ¼ÙéÊè§: Chanle
 • 204.44.77.145 Mar 03, 2019 @06:09 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 10

Just to let you know, this post seems a little bit funny from my android phone. Who knows maybe its just my mobile phone. Great article by the way.
Parajumpers Bear http://www.parajumperspjstore.com

 • ¼ÙéÊè§: Parajumpers Bear
 • 173.234.100.125 Mar 03, 2019 @04:36 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 9

I had this website bookmarked a while previously but my notebook crashed. I have since gotten a new one and it took me a while to find this! I also in fact like the theme though.
Knockoff Designer Bags http://www.lvbags.top

 • ¼ÙéÊè§: Knockoff Designer Bags
 • 107.174.228.144 Mar 03, 2019 @08:36 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 8

I couldnt currently have asked for a better blog. You happen to be always at hand to present excellent information, going straight away to the point for straightforward understanding of your readers. Youre really a terrific pro in this area. Thanks for always being there for people like me.
Louis Vuitton http://www.louisvuittonuhandbag.store

 • ¼ÙéÊè§: Louis Vuitton
 • 104.160.11.20 Mar 02, 2019 @11:01 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 7

I want to thnx for the efforts you have made in composing this blog post. I am hoping the same top-grade post from you in the future as well. In fact your creative writing skill has inspired me to start my own blog now. Truly the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good model of it.
Michael Kors shoes http://www.louisvuittonubag.top

 • ¼ÙéÊè§: Michael Kors shoes
 • 104.160.11.20 Mar 02, 2019 @01:19 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 6

with small pox all over the news how bad is it really, is it like what thewy showed in house
Hermes Bags http://www.louisvuittonehandbag.store

 • ¼ÙéÊè§: Hermes Bags
 • 172.245.60.231 Mar 02, 2019 @03:26 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 5

Good info. I previousally to spend alot of my time wakeboarding and watching games. It was possibly the most special time of my past and your content somehow reminded us of that. Thank You
parajumpers parka http://www.parajumpersoutlet.store

 • ¼ÙéÊè§: parajumpers parka
 • 192.3.143.249 Mar 01, 2019 @05:45 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 4

Tyvm for the helpful post! I would not have gotten this myself!
Malone Souliers Booties http://www.eastarshoes.com

 • ¼ÙéÊè§: Malone Souliers Booties
 • 207.244.117.182 Mar 01, 2019 @08:08 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 3

This is some good quality stuff. It took me some time to unearth this site but it was worth the time. I noticed this post was buried in google and not the first spot. This internet site has a ton of high-quality stuff and it does not deserve to be burried in the search engines like that. By the way I am going to save this website to my list of favorites.
russell and bromley oxford street http://www.russellandbromleys.com

 • ¼ÙéÊè§: russell and bromley oxford street
 • 107.174.226.201 Feb 28, 2019 @10:40 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 2

I was researching on the web for some info since yesterday night and I ultimately found what i was looking for! This is a great blog by the way, but it looks a little hard to see from my att phone.
Knockoff Designer Bags http://www.handbagslouisvuittonline.top

 • ¼ÙéÊè§: Knockoff Designer Bags
 • 23.94.32.214 Feb 28, 2019 @01:56 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

Thank You for the greet article, I love reading it!
Moncler Tops http://www.monclereoutletsale.com

 • ¼ÙéÊè§: Moncler Tops
 • 23.94.32.214 Feb 28, 2019 @04:32 AM
ฉบับที่
459
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข