ข่าวเด่นเมืองไทย
ข่าวเด่นเมืองไทย
‘พ.ร.บ. ข่าวกรอง’ 62 เปิดช่องใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ล้วงข้อมูล


โดย THE STANDARD TEAM


เมื่อวันที่ 16 เมษายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ‘พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562’ ซึ่งบังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
 
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว เนื้อหาและหลักเกณฑ์บางส่วนไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ภัยคุกคามความมั่นคงและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ี ยังมีแนวโน้มของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ด้วยวิธีการที่หลากหลายซับซ้อนขยายตัวมากข้ึน เพื่อเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติการข่าวกรองของชาติ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และทำให้ภารกิจของรัฐด้านกิจการการข่าวกรองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที เพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี.

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ อยู่ที่หลายมาตรา เช่น

-มาตรา 6 วรรค 2 บัญญัติว่า ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารอันเกี่ยวกับการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร หรือการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อาจดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ รวมทั้งอาจใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องโทรคมนาคมหรือเทคโนโลยีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้

ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี โดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้มีการบันทึกรายละเอียดขั้นตอน การดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เหตุผล ความจำเป็น วิธีการ บุคคลที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบ และระยะเวลาในการดำเนินการ รวมท้ังวิธีการป้องกัน แก้ไข และเยียวยาผลกระทบต่อบุคคลภายนอกท่ีไม่เกี่ยวข้อง
 
การดำเนินการตามมาตราน้ี หากได้กระทำตามหน้าที่และอำนาจโดยสุจริตตามสมควรแก่เหตุแล้ว และเป็นไปเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงหรือการป้องกันภัยสาธารณะ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย
 
-มาตรา 8 บรรดาข้อมูลข่าวสารที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้รับมาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีจะเปิดเผยมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อหน่วยข่าวกรอง หน่วยงานความมั่นคง นายกรัฐมนตรี หรือตามคำสั่งศาล
 
-มาตรา 12 ให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติจัดให้มีศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า ‘ศป.ข.’ เป็นหน่วยงานภายใน เพื่อทำหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการประสานกิจการการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนร่วมกับหน่วยข่าวกรองอื่นภายในประเทศ โดยให้ผู้อำนวยการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการคนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า ‘ผอ.ศป.ข.’ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ บริหารจัดการ และกำกับดูแลการดำเนินงานของ ศป.ข. ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

โดย ศป.ข. มีหน้าที่และอำนาจในการติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งรายงานข่าวประจำวัน ข่าวเร่งด่วน ข่าวเฉพาะกรณี และรายงานการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงต่อนายกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้อำนวยการ ตลอดจนกระจายข่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เฝ้าระวังภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและช่วงที่มีสถานการณ์ช่วงเทศกาลที่สำคัญ พระราชพิธี และการประชุมหรืองานพิธีการที่สำคัญของรัฐ เพื่อสนับสนุนการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินรุนแรงเกิดขึ้น และปฏิบัติต่อเนื่องจนสิ้นสุดสถานการณ์นั้น ให้ความรู้และประสานความร่วมมือด้านการข่าวกับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค.

 

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 5

The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my option to learn, but I really thought youd have something fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you would repair if you happen to werent too busy on the lookout for attention.

 • ¼ÙéÊè§: yeezy boost 350
 • 27.153.182.32 Jul 23, 2019 @07:07 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 4

I precisely needed to appreciate you once again. I'm not certain the things that I might have followed in the absence of those ideas contributed by you on that area of interest. It was a very frightening condition in my position, but coming across the skilled form you dealt with the issue took me to leap for fulfillment. Now i'm happy for your information and thus pray you find out what an amazing job you're accomplishing educating the others using your webblog. I'm certain you have never encountered any of us.

 • ¼ÙéÊè§: nike basketball shoes
 • 27.153.182.32 Jul 22, 2019 @08:08 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 3

I would like to convey my admiration for your kind-heartedness supporting visitors who require help on this particular area of interest. Your personal commitment to getting the message along became surprisingly beneficial and have in most cases allowed men and women just like me to attain their objectives. Your own insightful advice implies a lot to me and even further to my fellow workers. Warm regards; from all of us.

 • ¼ÙéÊè§: kobe byrant shoes
 • 27.153.182.32 Jul 21, 2019 @11:09 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 2

I want to express my affection for your generosity giving support to all those that should have help with that concept. Your personal dedication to getting the message along appeared to be extremely beneficial and have continually permitted regular people much like me to realize their aims. The informative help and advice can mean a great deal a person like me and especially to my mates. Many thanks; from each one of us.

 • ¼ÙéÊè§: adidas yeezy
 • 27.153.182.32 Jul 21, 2019 @02:39 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

I wish to voice my love for your kindness for visitors who really need help on in this area of interest. Your real commitment to getting the message all over was quite functional and have surely enabled most people much like me to get to their desired goals. Your informative tutorial signifies a great deal a person like me and still more to my office colleagues. Thanks a lot; from everyone of us.

 • ¼ÙéÊè§: jordan retro
 • 27.153.182.32 Jul 20, 2019 @04:28 AM
ฉบับที่
480
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข