ข่าวคนไทยในอเมริกา
สถานกงสุล-หอการค้าไทยฯ หารือตั้งศูนย์แรงงานสัมพันธ์

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : หอการค้าฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไทยเทรด และร้านอาหารไทย หารือตั้งศูนย์ข้อมูลแรงงานสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาแรงงานร้านอาหารไทย


เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2018 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย จัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาของร้านอาหารไทย ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ฯ, นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส, นางยุพินพักตร เตโชภาส ประธานหอการค้าฯ และทนายความที่ปรึกษาหอการค้าฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้มีประสบการณ์ เข้าร่วม

การประชุมครั้งนี้ สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ปัญหาของร้านอาหารไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย :

1.1 ข้อพิพาทต่าง ๆ ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหานายจ้างค้างจ่ายค่าแรงลูกจ้าง ซึ่งถึงแม้จะเป็นเงินจำนวนไม่มาก และสถานกงสุลใหญ่ฯ ช่วยไกล่เกลี่ยแล้ว แต่ยังตกลงกันไม่ได้ ลูกจ้างจึงอาจฟ้องร้องดำเนินคดีกันต่อไป (คดีมีอายุความ 3 ปี)

1.2 จากมุมมองของนายจ้าง ปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ 1) นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เนื่องจากต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย เกรงใจลูกจ้าง หรือไม่รู้กฎหมาย 2) ปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะพ่อครัวแม่ครัวไทย และ 3) ร้านอาหารไทยในนครลอสแอนเจลิสส่วนใหญ่แข่งขันกันตั้งราคาอาหารต่ำเกินไป ทำให้ได้กำไรน้อยหรือขาดทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายและการแข่งขันสูง ทำให้แย่งลูกค้ากันเอง และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่าย เช่น ภาษี

1.3 จากมุมมองของลูกจ้าง ปัญหาที่สำคัญ คือ การที่นายจ้างค้างจ่ายค่าแรงเป็นเวลานาน ทำให้ลูกจ้างไม่มีเงินจ่ายค่าที่พัก ค่ากินอยู่ และส่งเสียทางบ้าน จึงต้องมาร้องเรียนกับสถานกงสุลใหญ่ฯ และองค์กรเอกชนต่าง ๆ ลูกจ้างบางรายที่มีข้อพิพาทกับนายจ้างมักไม่กล้าลาออกจากงาน เพราะถูกข่มขู่หรือโน้มน้าวไม่ให้ร้านอาหารไทยร้านอื่น รับลูกจ้างเข้าทำงานอีก

2. แนวทางแก้ไขปัญหาร้านอาหารไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

2.1 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ 1) จับคู่ความต้องการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง (แบ่งตามพื้นที่/เมือง) โดยอาจทำเป็นเว็บไซต์ เฟสบุคเพจ หรือแอพพลิเคชั่น ซึ่งหอการค้าฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะหารือในรายละเอียดกันต่อไปเรื่องรูปแบบและการบริหารจัดการ และ 2) ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจร้านอาหาร (และธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต)

2.2 การส่งเสริม/แนะนำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (compliance) ที่สำคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเน้นเรื่องการจ้างงานและภาษี

2.3 การประสานงานการปรับขึ้นราคาอาหารไทย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกร้าน เพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้โดยไม่ต้องทำผิดกฎหมาย

2.4 การผลักดันให้ทางการสหรัฐฯ ปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยการตรวจลงตรา เพื่อให้พ่อครัวแม่ครัวจากประเทศไทยเดินทางมาทำงานในสหรัฐฯ ได้เพิ่มมากขึ้น (อาทิ ข้อเสนอของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ เรื่องการตรวจลงตราประเภท J-1 Exchange Visitor Program เพื่อนำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาคหกรรมศาสตร์ มาฝึกงานเป็นพ่อครัวแม่ครัวในร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ เป็นเวลา 1 ปี เป็นต้น ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานฯ จะเสนอหน่วยงานฝ่ายไทยพิจารณายกขึ้นหารือกับฝ่ายสหรัฐฯ ต่อไป)

2.5 การเสริมสร้างความร่วมมือกับ California Restaurant Association (CRA) เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับภาครัฐของสหรัฐฯ โดยอาจเชิญ CRA เข้าร่วมการสัมมนาและกำหนดแนวทางความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น หอการค้าฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ

3 การเตรียมการจัดสัมมนาและประชุมกฎหมายแรงงานเพื่อธุรกิจร้านอาหารไทย : หอการค้าฯ จะร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดการสัมมนาและประชุมกฎหมายแรงงานเพื่อธุรกิจร้านอาหารไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 – 17.00 น. ที่ห้องประชุม Hollyview Apartments ไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส (รอยืนยัน) โดยจะแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ 1) การสัมมนาในหัวข้อ การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสุขภาพ แรงงาน และภาษี โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และ 2) การประชุมหารือระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารไทย เพื่อตอบคำถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และหารือเรื่องการปรับขึ้นราคาอาหารไทยร่วมกัน

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอรับสมัครจิตอาสาเพื่อช่วยงานแก้ไขปัญหาร้านอาหารไทยและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแรงงานสัมพันธ์ ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่นางสุทธิดา ทองดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ โทร 323-962 – 9574 ต่อ208 หรืออีเมล์ suttida.t@thaiconsulatela.org

ข่าวโดย : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
444
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข