ข่าวคนไทยในอเมริกา
บทความหน้าสาม : ข้อมูลเกี่ยวกับ Public Charge

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา คณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับ Public Charge ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพ ทำให้เกิดความกังวลกันว่าพวกเราที่ต้องพึ่งพาสวัสดิการของรัฐ จะได้รับผลกระทบอย่างไรหรือไม่ เรื่องนี้ ศูนย์กฎหมายเพื่อชาวเอเชีย (Asian Americans Advancing Justice) ได้จัดทำเอกสารเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาเผยแพร่ ซึ่งสยามทาวน์ยูเอส ขอนำมาเผยแพร่ ณ ที่นี้ด้วยความขอบคุณยิ่ง

…..

:-พับลิก ชาร์จ หมายถึงอะไร
Public Charge (พับลิก ชาร์จ) เป็นคําที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่น หมายถึงบุคคลที่ต้องขอความ ช่วยเหลือทางด้านการเงินจากรัฐบาลในการดํารงชีวิต โดยเจ้าหน้าที่จะดูจากหลายๆ ปัจจัย เพื่อพิจารณาว่าบุคคลนั้นๆ มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับความช่วยเหลือ หรือเป็น Public Charge (พับลิก ชาร์จ) หรือไม่
ความช่วยเหลือเหล่ามีทั้งโปรแกรมการช่วยเหลือทางการเงิน เช่น โปรแกรมความช่วยเหลือชั่วคราวสําหรับครอบครัวที่ยากลําบาก (Temporary Assistance for Needy Families) และโปรแกรมในเรื่องการรักษาพยาบาลที่บ้านแบบระยะยาวจากรัฐบาล ฯลฯ

:-กฎนี้จะมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างไร
กฎเกี่ยวกับ Public Charge (พับลิก ชาร์จ) ในสหรัฐอเมริกายังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ต้องการที่จะทําให้การพิจารณาเรื่องความช่วยเหลือจากรัฐบาลเข้มงวดขึ้น และพิจารณาปัจจัยบางตัวมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น อายุ รายได้ สุขภาพ และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังต้องการเพิ่มโปรแกรมความช่วยเหลือด้านสุขภาพ โภชนาการ และที่อยู่อาศัย ให้อยู่ภายใต้โปรแกรมที่ถูกพิจารณาด้วย ทั้ง Medicaid แบบไม่ฉุกเฉิน, Medicare ตอน D เงินสมทบผู้มีรายได้น้อย (ซึ่งช่วยผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในการครอบคลุมการจ่าย ค่ายาตามใบสั่งแพทย์) และโครงการเสริมความช่วยเหลือด้านโภชนาการ (SNAP) หรือ แสตมป์ค่าอาหาร คูปองค่าที่อยู่อาศัยของ Section 8 และ โปรแกรมช่วยเหลือด้านการเงินเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

:-การเปลี่ยน แปลงที่เสนอนี้ จะมีผลกระทบต่อใครบ้าง

การเปลี่ยนแปลงที่เสนอนี้จะมีผลกระทบต่อ:
-ผู้ที่กําลังสมัครเป็นพลเมืองถาวรตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (LPR หรือ ผู้ถือใบเขียว)
-ผู้ถือใบเขียวท่ีอยู่นอกประเทศมากกว่าหกเดือนและต้องการกลับเข้ามาท่ีสหรัฐอเมริกา
-ผู้ถือวีซ่าชั่วคราว (เช่น วีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าทํางานชั่วคราว)
-ชาวต่างชาติท่ีต้องการเดินทางเข้าหรือเดินทางกลับเข้ามายังสหรัฐอเมริกา
 
การเปลี่ยนแปลงที่เสนอน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อ:
-ผู้ที่จะทําการสมัครเป็นพลเมืองอเมริกัน
-ผู้ที่เป็นพลเมืองอเมริกันแล้ว

การเปลี่ยนแปลงท่ีเสนอนี้จะไม่รวมผู้อพยพบางกลุ่ม รวมถึง:
-ผู้ลี้ภัยที่ทําเรื่องขอจากต่างแดน
-ผู้ลี้ภัยที่ทําเรื่องขอจากในสหรัฐอเมริกา
-ผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์ ความรุนแรงในครอบครัว และเหยื่อหรือพยานของอาชญากรรมร้ายแรง (เช่นผู้สมัครหรือผู้ที่มี T วีซ่า หรือ U วีซ่า)
-ผู้สมัครโปรแกรม Violence Against Women Act (VAWA) ด้วยตนเอง
-โปรแกรมผู้อพยพเยาวชนพิเศษ
-ผู้อพยพที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับสหรัฐอเมริกา หรือมาที่สหรัฐอเมริกาภายใต้โครงการด้าน มนุษยธรรมบางตัว

:-การเปลี่ยน แปลงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
การเปลี่ยนแปลงที่เสนอนี้ได้ตีพิมพ์ใน Federal Register วันที่ 10 ตุลาคม ปี 2018 และประชาชนจะมี โอกาสในการให้ข้อเสนอแนะเป็นแบบลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา 60 วันในระหว่างกระบวนการที่เรียก ว่าช่วงแสดงความคิดเห็นสาธารณะ ทางรัฐบาลต้องพิจารณาความคิดเห็นที่แตกต่างและตอบกลับ ความคิดเห็นเหล่านั้นก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องกฎสุดท้าย โดยรวมแล้วกระบวนการนี้ใช้เวลาหลายเดือน หรือมากกว่านั้น คุณควรจะยังคงอยู่ภายใต้การลงทะเบียนและใช้โปรแกรมด้านสุขภาพ ด้าน โภชนาการ และด้านที่อยู่อาศัยซึ่งมีความสําคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ ตอนนี้ยังไม่มี อะไรเปลี่ยนแปลงในสหรัฐอเมริกา และมีเพียงแค่ความช่วยเหลือด้านการเงินและการพยาบาลที่บ้าน แบบระยะยาวเท่านั้นที่สามารถถูกพิจารณาให้เป็นหนึ่งในปัจจัยเมื่อเจ้าหน้าทําการตรวจสอบว่าบุคคล นั้นๆ มีโอกาสที่จะกลายเป็น Public Charge (พับลิก ชาร์จ) หรือไม่

:-กฎใหม่นี้จะมี ผลกระทบกับ ข้าพเจ้าอย่างไรบ้าง
มีหลายปัจจัยที่จะถูกพิจารณาจากเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นเพื่อที่จะดูว่าบุคคลนั้นๆ มีโอกาสที่จะกลาย เป็น Public Charge (พับลิก ชาร์จ) หรือไม่ รวมไปถึง อายุ สุขภาพ ทรัพย์สิน รายได้ สถานะครอบครัว การศึกษา และความสามารถ การตัดสินใจต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งดูจาก หลายๆ ปัจจัยไม่ใช่แค่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง เช่น คุณเคยใช้ความช่วยเหลือสาธารณะหรือไม่

:-ข้าพเจ้า สามารถทํา อะไรได้บ้าง เพื่อหยุดข้อเสนอกฎใหม่นี้
-แบ่งปันเรื่องราวของคุณ
คุณสามารถเขียนจดหมายซึ่งคุณสามารถส่งไปในระหว่างช่วงแสดงความคิดเห็นสาธารณะทางเราได้ พยายามที่จะทําให้ง่ายขึ้นในการส่งความคิดเห็นของคุณโดยสร้างเว็บไซต์ทางออนไลน์ในการส่ง ความคิดเห็นของคุณไปท่ีกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ (DHS) bit.ly/AAAJ-public-charge ในเมื่อทาง DHS จะต้องตอบรับความคิดเห็นของคุณในกรณีที่ความคิดเห็นของคุณแตกต่างออกไป ให้คุณใส่ เรื่องราวของคุณและเหตุผลว่าทําไมข้อเสนอการเปล่ียนแปลงนี้จะมีผลกระทบต่อคุณและครอบครัว ของคุณในตัวอย่างจดหมายในเว็บไซต์ Federal Register จะรับจดหมายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และถ้าคุณสะดวกในการเขียนจดหมายเป็นภาษาอื่น คุณจะต้องแปลจดหมายนั้นเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนที่คุณจะส่ง

นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อตัวแทนรัฐสภาของคุณที่ (202) 224-3121 เพื่อแสดงความคิดเห็นว่า ทําไมโปรแกรมด้านสุขภาพ ด้านท่ีอยู่อาศัย และด้านโภชนาการเหล่าน้ีถึงมีความสําคัญต่อคุณและ ครอบครัวของคุณ ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกระทบต่อคุณอย่างไร และการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง น้ี กระตุ้นให้เพื่อนบ้าน ครอบครัว และเพื่อนของคุณออกเสียงของพวกเขา ทางเราจะร่วมมือกันเพื่อ ต่อสู้และต่อต้านกฎเหล่านี้ที่จะทําร้ายครอบครัวและชุมชนของเรา
 
ถ้าคุณมีข้อกังวลและมีคําถาม หรือต้องการตัวอย่างจดหมาย กรุณาติดต่อศูนย์กฎหมาย  Asian Americans Advancing Justice ที่
ภาษาอังกฤษ: 888.349.9695
ภาษาไทย: 800.914.9583
ภาษาเกาหลี: 800.867.3640
ภาษาจีน: 800.520.2356
ภาษาตากาล็อก: 855.300.2552
ภาษาฮินดี: 855.971.2552
ภาษาไทย: 800.914.9583
ภาษาเขมร: 800.867.3126

ภาษาเวียดนาม: 800.267.7395

โดย : โดย :  Asian Americans Advancing Justice

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
444
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข