เรื่องที่ร้านอาหารไทยควรรู้
โดย ดร. วัชระ เรียงจารุสมบูรณ์
Employment Regulations (กฎหมายแรงงานที่ควรรู้ ฉบับย่อ)

กฎหมายและกติกาการว่าจ้างงานนั้นได้ยึดถือหลักที่เขียนมาในรูปของกฎหมายโดย

 

          1) รัฐบาลกลาง (Federal) ทุกรัฐจะยึดถือกฎหมายนี้เป็นหลัก หน่วยงานหลักที่ทำให้กฎหมายเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์คือ ก) กรมแรงงาน (Department of Labor) ข) หน่วยงานที่ปกป้องดูแลเรื่องของความเสมอภาคในการทำงาน (The Equal Employment Opportunity Commission – EEOC) และ

          2) รัฐบาลท้องถิ่น (State) ซึ่งแต่ละรัฐจะมีกฎหมายปลีกย่อยต่างหาก เช่นรัฐแคลลิฟอร์เนียของเรามีการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำ (8.00 ต่อ ชม.) และมีอัตราที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำทีกำหนดโดยรัฐบาลกลาง (7.25 ต่อ ชม.) ตัวอย่างที่สำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียคือ หน่วยงานที่ดูแลและปกป้องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง และรวมทั้งดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Department of Labor Relation) ซึ่งมีการเรียกหน่วยงานนี้อยู่บ่อยๆ จนคุ้นหูก็คือ CAL/OCHA เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนี้สามารถเข้ามาตรวจสอบดูแลร้านค้า โรงงานต่างๆ ที่มีคนงานทำงานเป็นจำนวนมาก โดยยึดหลักความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของที่ทำงานที่ดีเป็นสำคัญ ค่าปรับหรือใบสั่งปรับ หากทำผิดอาจจะสูงถึง 7000.00 เหรียญ และถ้ามีความผิดทางแพ่งอาจจะถูกปรับสูงถึง 1.5 ล้านเหรียญได้

          และสุดท้ายก็คือ 3) เป็นสัญญาการว่าจ้างการทำงานที่ตกลงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกจ้างที่ทำงานตามฤดูกาลชั่วคราว หรือผู้บริหารระดับสูงที่มีสัญญาการจ่ายเงินเดือน เงินโบนัส เงินปันผล เงินสวัสดิการ คำมั่นสัญญาในการทำงานโดยมีเงื่อนไขต่างๆ มากมาย จึงจะต้องมีสัญญาพิเศษลงในแผ่นกระดาษ จะทำให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างสบายใจ และจะได้ตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ของพนักงาน และของสังคมรอบด้าน

          สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่นายจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ การเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของลูกจ้างทุกๆ คน ตามกฎหมาย Fair Labors Standard Act – FLSA – ข้อมูลที่สำคัญที่จะต้องมีอันเกี่ยวเนื่องกับลูกจ้างมีดังนี้ 1) ชื่อ นามสกุล และแบอร์โซเชียล 2) ที่อยู่ปัจจุบัน 3) วันเดือนปีเกิด (สำหรับพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 18)

          4) เพศ และตำแหน่งหน้าที่ในการทำงาน 5) วันและเวลาในการทำงาน แต่ละวัน และต่อสัปดาห์ 6) อัตราค่าแรงที่จะต้องจ่าย ต่อชั่วโมง หรือเป็นเงินเดือนในอัตราเดือนละเท่าไร 7) ค่าแรงที่จ่ายตามปรกติ และที่เป็นการจ่ายแบบล่วงเวลาเป็นหนึ่งเท่าครึ่ง หรือสองเท่าก็จะต้องมีรายละเอียดแยกให้ชัดเจน

          นอกจากนี้ นายจ้างยังมีหน้าที่ ที่จะต้องรายงานรายได้ที่พนักงานได้รับในรูปของทิ๊ป เพื่อให้มารวมอยู่ในรายได้ที่จะต้องเสียภาษี 8) มีการหักเงินอะไรบ้างออกจากเงินรายได้ ข้อนี้ปรากฎว่ามีคำถามอยู่บ่อยๆ ว่า  “ทำไมได้รับเงินค่าแรงน้อยจัง อยากรู้ว่าถูกหักอะไรออกไปบ้าง ทำอย่างไรถึงจะได้รับรายได้สุทธิมากที่สุด” แน่นอนใครๆ ก็อยากจะได้รับการจ่ายมากที่สุด ถ้าจะพูดถึงความยุติธรรมในการจ่ายค่าแรงแล้ว น่าจะเห็นใจคนที่มีโซเชียลทำงานอย่างถูกต้อง ซึ่งจะต้องถูกหักเงินเพโรลแท็กซ์ออกทุกๆ ครั้ง นอกจากนี้นายจ้างก็ตกอยู่ในฐานะที่น่าเห็นใจที่หาคนงานที่มีใบทำงานที่ถูกต้องได้ยาก จำเป็นต้องรับพวกโรบินฮูดมาทำงานและการจ่ายเงินสดใต้โต๊ะให้กับคนที่ไม่มีใบทำงานนั้นนายจ้างไม่สามารถนำเอามาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ การที่จะจ่ายต่ำกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

          สรุปแล้วปัญหานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ ทางที่ดีแล้วเจ้าของธุรกิจและหรือนายจ้างทุกประเภทควรจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว พยายามให้คนงานทุกคนที่ทำงานมีเบอร์โซเชียลและใบทำงานที่ถูกต้อง เพราะถ้าถูกกรมแรงงาน และหรืออิมมิเกรชั่น (Immigration) ตรวจเจอว่ามีความผิด อาจจะถูกปรับเป็นเงินจำนวนมาก นายจ้างสามารถปกป้องได้ด้วยการให้พนักงานใหม่กรอรกฟอร์มที่เรียกว่า I – 9 (Employment Eligibility Verification) โดยให้ระบุว่าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเนื่องจากเป็นชาวอเมริกัน หรือแค่เป็นบุคคลที่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเพราะมีใบเขียว

          ขอย้อนกลับมาพูดถึงรายการต่างๆ ที่นายจ้างสามารถหักออกจากเพโรลเซ็คได้มีดังนี้

          8.1) ค่าภาษีต่างๆ เช่น Federal Income Tax (FIT) , State Income Tax (SIT), State Disability Insurance (SDI), Social Security Tax ซึ่งพนักงานใหม่ทุกคนจะต้องกรอกฟอร์ม W-4 เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดในการหัก FIT and SIT ของแต่ละคน  8.2)หักค่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่นายจ้างจัดซื้อมาให้เพื่อใช้ในการทำงานเป็นของส่วนตัว หักค่าชุดยูนิฟอร์มที่จะต้องใส่ในการทำงาน เช่น ร้านอาหารที่หรูหรามีเครื่องแบบให้พนักงานใส่ทุกคน เป็นต้น 8.3) หักเงินตามคำสั่งศาลเช่นเงินค่าเลี้ยงดูเด็กในกรณีที่มีการหย่าร้างกัน  หรือตามคำสั่งของไออาร์เอส หรือแฟรนด์ชายส์แท็กซ์บอร์ด 9) วันที่ค่าแรงออก หรือเช็คที่จ่ายให้พนักงาน ซึ่งจะต้องแน่นอน และติดประกาศอย่างชัดเจน

          กฎหมายที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือ กฎหมายที่ห้ามไม่ให้มีการกีดกันการรับพนักงานใหม่ที่มีการกล่าวถึงเรื่องเพศ และอายุของผู้สมัครงาน (Age Discrimination Employment Act - ADEA) จะสังเกตได้ว่าการโฆษณารับคนงานใหม่ในหนังสือพิมพ์จะไม่มีการเจาะจงถึงเรื่องเพศและอายุอย่างเด็ดขาด จะต่างจากกฎหมายแรงงานของไทยที่ไม่มีการห้าม และสามารถเจาะจงประกาศรับสมัครงานในหน้าหนังสือพิมพ์ เช่น จะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี เป็นโสด และหรือเป็นเพศหญิง เป็นต้น และแม้กระทั่งตอนสัมภาษณ์ ไม่ควรถามถึงอายุ และเรื่องครอบครัวว่าเป็นโสดและหรือมีลูกหรือเปล่า แต่ถ้าอยากจะรู้ก็มีวิธีที่สามารถรู้ได้จากใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกมาให้อยู่แล้ว กฎหมายที่เขียนไว้จงใจจะปกป้องคนที่เป็นลูกจ้างทุกคนที่มีอายุระหว่าง 40 – 70 ปี ให้มีโอกาศสมัครทำงานได้ทุกแห่งตามความเหมาะสม เพราะเรื่องของความยุติธรรมในเรื่องของการทำงานนั้นจะต้องมีความเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ด้วยความดูแลของ  EEOC

          พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ ถ้าหากท่านผู้อ่านมีคำถามหรือความเห็นที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของห้องอาหาร ให้อีเมล์มาได้ที่ news@siamtownus.com

                         

           
 
นำเสนอข่าวโดย : กนกอร เพ็ญรุ่งศศิธร,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 17

You’re welcome! Yep, not surprised the Osprey 25 is still as good as new; that’s one of the reasons I’ve grown to love Osprey bags. I’ve learned that their longevity and comfort save *me* wear and tear. And money in the long run. Since I only take about 3 trips a year, they will probably outlast my travel years. 😉
bracelet love imitation http://www.perfectcawatch.ru/fr/replica-cartier-love-pink-gold-diamond-bracelet-imitation-with-screw-driver-b6036016-p662/

 • ¼ÙéÊè§: bracelet love imitation
 • 219.136.75.198 Apr 26, 2018 @01:04 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 16

Not this one, but a similar one yes!
replique bague bulgari http://www.ventebijoux.cn/

 • ¼ÙéÊè§: replique bague bulgari
 • 219.136.75.5 Jan 05, 2018 @02:09 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 15

The Silent Shard This may in all probability be fairly useful for a few within your job opportunities I decide to will not only with my blogging site but
1:1 hermes lindy bolso prix http://www.salebag.nl/popular-fake-hermes-handbags-lindy-blue-cowskin-leather-silver-hardware-bag-p390.html

 • ¼ÙéÊè§: 1:1 hermes lindy bolso prix
 • 219.136.94.250 Dec 17, 2017 @12:42 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 14

cartierbraceletlove Omi was a monarch because I was the game master and needed an in-character explanation for absolute power. I tried to let the in-game Senate make all the real decisions. I don’t anticipate absolute power in a real-world version.
falso cartier roadster usato http://www.buycheapwristwatch.ru/it/cartier-roadster-c95/

 • ¼ÙéÊè§: falso cartier roadster usato
 • 113.67.181.120 Mar 10, 2017 @11:06 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 13

cartierbraceletlove fenomenal como todos los básicos, a ver cuales son los siguientes, beso
pendentif van cleef alhambra faux http://www.beauxvcabijoux.ru/replica-van-cleef-pendant-c5.html

 • ¼ÙéÊè§: pendentif van cleef alhambra faux
 • 113.66.40.251 Feb 17, 2017 @11:34 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 12

cartierlovejesduas I’ve seen a few of these. He’s really good. Almost as if he’s not missing any limbs. Completely an inspiration to those with disabilities, and Wounded Warriors alike.
love bracelet pink imitation http://www.beauty-bracelet.com/

 • ¼ÙéÊè§: love bracelet pink imitation
 • 113.66.41.75 Jan 17, 2017 @04:17 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 11

cartierlovejesduas what kind of stupid bluff is this? theyre not going anywhere and who cares if they do.
falso cartier anelli per donna http://www.mercibassocosto.net/category/anello-love-cartier-falso

 • ¼ÙéÊè§: falso cartier anelli per donna
 • 113.66.41.75 Jan 15, 2017 @10:54 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 10

It's hard to come by educated people about this topic, but you sound like you know what you're talking about! Thanks

 • ¼ÙéÊè§: timberland chaussure homme bleu
 • 216.244.81.35 Dec 24, 2014 @06:57 PM
ฉบับที่
415
siamtownus newspaperHots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข