เรื่องที่ร้านอาหารไทยควรรู้
โดย ดร. วัชระ เรียงจารุสมบูรณ์
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจร้านอาหาร (5)


 

 

(11)

          อีดีดี (Employment Development Department)

          การลงทะเบียนกับหน่วยงาน อีดีดี นี้ โดยทั่วไปแล้วร้านอาหารจะเข้าข่ายทำธุรกิจแบบ Commercial สามารถลงทะเบียนกับอีดีดีโดยใช้ฟอร์ม DE 1 ได้ 2 วิธี คือ

          1) ผ่านทางไปรษณีย์ แต่จะต้องขอฟอร์ม DE 1 ก่อน โดย

          1.1) โทรไปขอฟอร์มได้โดยตรงที่เบอร์ 877-547-4503 หรือ 1.2) โทรไปที่ศูนย์ตามเวลาราชการที่ 888-745-3886 หรือ 1.3) ขอและพิมพ์ฟอร์มนี้จากเว็บของอีดีดีที่ www.edd.ca.gov/payroll_Taxes/Forms_and_Publications.htm หรือ 2) ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://eddservices.edd.ca.gov ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด ไม่ว่าจะทำการลงทะเบียนด้วยวิธีใด ทางอีดีดีจะส่งเอกสารพร้อมทั้งเบอร์ที่จะใช้ในการทำเพโรลให้พนักงาน เก็บข้อมูลการเสียภาษีของพนักงานแต่ละคน แล้วส่งให้กับ อีดีดี จะบ่อยครั้งขนาดไหนขึ้นอยู่กับตัวเลขของภาษีที่ได้หักไว้จากพนักงานทุกคนว่ามากน้อยเพียงใด หากมีจำนวนน้อยก็อาจจะรายงานให้อีดีดีและจ่ายเงินให้อีดีดีไตรมาสละครั้งก็เป็นการเพียงพอแล้ว

          แบบฟอร์มดังกล่าวที่ใช้รายงานมี 3 ฟอร์ม คือ

          a) DE 88 เป็นแบบฟอร์มที่ใช้รวบรวมภาษีที่หักจากพนักงาน และที่นายจ้างจะต้องจ่ายสมทบ เช่น SIT ที่หักจากพนักงาน ซึ่งเป็นภาษีที่แต่ละคนจะต้องเสียตามรายได้ที่ได้รับทั้งปี แต่ละคนอาจจะทำแท็กซ์ตอนสิ้นปีและอาจจะได้เงินคืน หรือเสียเงินคืนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนตัวหลายอย่าง เช่นเป็นโสด จะต้องเสียภาษีมากกว่าคนที่แต่งงานมีครอบครัว และครอบครัวที่มีเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งอายุ 21 ปี (ยังเรียนหนังสืออยู่) ก็จะเสียภาษีน้อยกว่าบุคคลที่ที่มีครอบครัวแต่ไม่มีเด็ก เป็นต้น มีคำถามเกี่ยวกับการเคลมจำนวนดีเพนเดนต์ (Dependent) ว่าควรจะเป็นเท่าไรถึงจะเหมาะสม หากเคลม "0" หมายความว่าผู้เสียภาษีคนนั้นต้องการให้ทางนายจ้างหักเงินภาษีส่วนนี้มากๆ ไว้ก่อน จะได้เรียกคืนตอนยื่นฟอร์มเสียภาษี แต่ถ้าเคลมจำนวนดีเพนเดนท์มากกว่านั้นก็จะได้เงินเพโรลมาใช้ก่อน เป็นจำนวนที่มากกว่า แต่เขาคนนั้นอาจจะต้องเสียเงินให้รัฐคืน ณ ตอนยื่นฟอร์มเสียภาษี ถ้าหากใครเคลมจำนวนดีเพนเดนท์มากกว่า 12 คนขึ้นไป จะเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องแจ้งทางอีดีดี หรือไออาร์เอสทราบทันที และทางรัฐก็จะตรวจสอบดูความผิดปกติ ซึ่งหากมีก็จะได้แก้ไขได้ทันที ส่วน SDI ที่หักจากพนักงาน ในอัตรา 1.0 % ของเงินเดือน จนกระทั่งบุคคลคนนั้นมีรายได้ถึง $95,585.00 ในปีภาษีนั้นๆ และใช้สำหรับเป็นกองทุนจ่ายให้กับชาวแคลิฟอร์เนียที่ไม่สามารถทำงานได้ตามคำสั่งของนายแพทย์ เช่น ลาคลอดลูก เกิดอุบัติเหตุ ไม่สามารถขับรถหรือนั่งรถมาทำงานได้ เป็นต้น SUI เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเงินกองกลางของรัฐแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับคนที่ตกงาน อัตราเปอร์เซ็นต์ในการคิดคำนวณจะขึ้นอยู่กับประวัติของการสะสมเงินและการใช้เงินจากกองทุนนี้ ธุรกิจใหม่ทีเพิ่งขอลงทะเบียนกับอีดีดีจะเริ่มเสีย SUI ในอัตรา 3.4 % จากประสบการณ์ที่ผ่านมาอัตราที่ต่ำที่สุดอยู่ที่ 1.2% ซึ่งหมายความว่าธุรกิจนั้นๆ มีเงินสะสมในกองทุนเป็นจำนวนมากเพราะไม่มีการถูกถอนออกมาใช้จากพนักงานที่ทำงานด้วยเลย ตรงข้าม อัตราที่สูงสุดที่เคยเห็นมาแล้วคือที่ 6.2% ซึ่งทางอีดีดีต้องเร่งเก็บเร็วๆ ในอัตราที่สูงเพื่อทดแทนเงินกองทุนที่ถูกใช้ไปอย่างรวดเร็ว ฐานของเงินเพโรลที่ถูกมาใช้คำนวณเงินทุน SUI นี้ จะถูกคิดจากเงินเดือนที่จ่ายให้กับพนักงานเริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ของทุกๆ ปี จนกระทั่ง ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกๆ ปี และนายจ้างหรือเจ้าของธุรกิจ จะต้องคำนวณและจ่ายเงินสมทบจนกระทั่ง รายได้สะสมของพนักงานคนนั้นจะครบ $7,000.00 หรือคำนวณจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของปี (แล้วแต่ว่า อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขจะครบกำหนดก่อน) ก็จะเป็นอันสิ้นสุดการคำนวณจนกระทั่งปีใหม่ และทางอีดีดีก็จะส่งฟอร์ม DE 2088 มาให้นายจ้างทุกคนให้รู้ถึงอัตราใหม่ที่จะต้องนำมาใช้ในการคำนวณ และแถมยังบอกอย่างละเอียดในฟอร์มนี้ด้วยว่าอัตราใหม่นี้คิดมาได้อย่างไร และนายจ้างแต่ละรายมีเงินสำรองอยู่ในกองทุนนี้เท่าไร

          b) DE 9 เป็นฟอร์มที่ใช้สำหรับรายงานให้ทางอีดีดีได้ทราบว่า ในแต่ละไตรมาส (Quarter) มีการคำนวณเงินภาษี ถูกต้องหรือเปล่า และได้ส่งเงินภาษีทั้งที่เป็นส่วนของลูกจ้าง และของนายจ้างเอง ให้กับอีดีดีครบถ้วนไหม ซึ่งถ้ามีการตรวจเวช็คเช่นนี้ทุกๆ ไตรมาสแล้ว ก็จะทำให้การตรวจเช็คขั้นสุดท้ายตอนสิ้นปีนั้นง่ายขึ้น และทุกๆ ครั้งจะต้องมีรายเซ็นของผู้ทำรายงานฟอร์ม ดีอี 9 นี้ พร้อมทั้งตำแหน่งของบุคคลที่เซ็นว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆ อย่างไร และสุดท้ายก็คือ

          c) DE 9C เป็นฟอร์มที่รายงานเกี่ยวกับรายได้ของพนักงานแต่ละคน และเงินภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ไตรมาสนั้นๆ ซึ่งจะต้องมีชื่อ และเบอร์โซเชียลที่ถูกต้อง เป็นหน้าที่ของนายจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทำรายงานฟอร์มนี้ จะต้องเซ็นชื่อกำกับทุกครั้ง  ถ้าหากปิดกิจการจะต้องกากบาทลงบนฟอร์มนี้ตรงช่อง No Payroll ด้วย และที่ฟอร์ม DE 9 ก็จะต้องกากะบาทที่ OUT OF BUSINESS โดยที่ทางอีดีดีจะได้ไม่มาถวงถามถึงฟอร์มทั้งสองนี้อีกในอนาคต มิฉะนั้นก็จะทำให้ทางอีดีดีบังคับโดยส่งจดหมายมาทวงเงินจากการประเมินจำนวนเงินที่เสียในอดีต บวกค่าปรับ บวกดอกเบี้ย ทำให้เราวุ่นวายต้องหาหลักฐานมาเป็นการพิสูจน์ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของทำธุรกิจนั้นแล้วจริงๆ  
          พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ

           

           

           

           
 
นำเสนอข่าวโดย : กนกอร เพ็ญรุ่งศศิธร,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 22

Hello! viagra india generic http://via3indian.com/#4.html

 • ¼ÙéÊè§: Pharmg536
 • 185.163.1.11 Sep 05, 2017 @10:53 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 21

Hello! [url=http://via3indian.com/#2.html]viagra india generic[/url]

 • ¼ÙéÊè§: Pharma459
 • 213.154.3.102 Sep 05, 2017 @10:52 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 20

Hello!

 • ¼ÙéÊè§: Pharmg128
 • 94.136.92.246 Sep 04, 2017 @04:41 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 19

Hello! sildenafil generic india http://via3indian.com/#4.html

 • ¼ÙéÊè§: Pharmk514
 • 193.227.49.83 Sep 04, 2017 @04:41 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 18

Hello! [url=http://via3indian.com/#2.html]sildenafil generic india[/url]

 • ¼ÙéÊè§: Pharmk629
 • 79.2.141.53 Sep 04, 2017 @04:41 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 17

Hello!

 • ¼ÙéÊè§: Pharmg515
 • 94.136.92.246 Sep 03, 2017 @10:51 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 16

Hello! generic viagra india pharmacy http://via3indian.com/#4.html

 • ¼ÙéÊè§: Pharmb729
 • 89.236.17.106 Sep 03, 2017 @10:51 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 15

Hello! [url=http://via3indian.com/#2.html]generic viagra india pharmacy[/url]

 • ¼ÙéÊè§: Pharmb2
 • 89.236.17.106 Sep 03, 2017 @10:50 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 14

Hello!

 • ¼ÙéÊè§: Pharmc797
 • 195.168.122.138 Sep 02, 2017 @04:22 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 13

Hello! viagra india http://via3indian.com/#4.html

 • ¼ÙéÊè§: Pharme19
 • 208.100.56.34 Sep 02, 2017 @04:22 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 12

Hello! [url=http://via3indian.com/#2.html]viagra india[/url]

 • ¼ÙéÊè§: Pharme984
 • 91.215.176.27 Sep 02, 2017 @04:22 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 11

Hello!

 • ¼ÙéÊè§: Pharmc490
 • 79.137.67.116 Aug 31, 2017 @10:09 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 10

Hello! viagra india generic http://via3indian.com/#4.html

 • ¼ÙéÊè§: Pharmd799
 • 74.115.5.201 Aug 31, 2017 @10:09 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 9

Hello! [url=http://via3indian.com/#2.html]viagra india generic[/url]

 • ¼ÙéÊè§: Pharmf247
 • 195.168.122.138 Aug 31, 2017 @10:09 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 8

Hello! sildenafil generic india http://via3indian.com/#4.html

 • ¼ÙéÊè§: Pharmk463
 • 163.172.67.180 Aug 30, 2017 @03:55 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 7

Hello! [url=http://via3indian.com/#2.html]sildenafil generic india[/url]

 • ¼ÙéÊè§: Pharme965
 • 62.213.67.193 Aug 30, 2017 @03:55 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 6

Hello!

 • ¼ÙéÊè§: Pharmc896
 • 91.233.117.104 Aug 29, 2017 @09:29 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 5

Hello! indian viagra http://via3indian.com/#4.html

 • ¼ÙéÊè§: Pharmc917
 • 195.168.122.138 Aug 29, 2017 @09:29 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 4

Hello! [url=http://via3indian.com/#2.html]indian viagra[/url]

 • ¼ÙéÊè§: Pharmf921
 • 212.233.61.70 Aug 29, 2017 @09:29 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 3

you are in point of fact a just right webmaster. The site loading velocity is amazing. It sort of feels that you are doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you've performed a magnificent process in this subject! gdegcfdkkkck

 • ¼ÙéÊè§: Johnd942
 • 91.233.117.104 Aug 28, 2017 @07:32 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 2

cartierlovejesduas я всегда уважаю умные подходы. А если человек купил товар по цене, более высокой, нежели в других местах, то либо он в какой-то мере идиот, либо он может позволить себе переплачивать подобную разницу. В любом случае дело в покупателе. Продавец в праве ставить любую цену и менять ее, когда захочет, если это не нарушает закон. И если он делает это красиво, как тут, а не от балды, как во многих других местах, то он молодец.
faux bracelet cartier love femme http://www.marquebijoux.com/

 • ¼ÙéÊè§: faux bracelet cartier love femme
 • 113.67.181.45 Mar 06, 2017 @08:29 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

cartierbraceletlove These look delicious! I wonder if you could make them with zucchini this time of year?
rolex submariner verte replique http://www.movement-watch.cn/replica-submariner-rolex-c134/

 • ¼ÙéÊè§: rolex submariner verte replique
 • 113.66.40.251 Feb 16, 2017 @06:23 PM
ฉบับที่
424
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข